Návrh VZN, dodatkov k VZN na kalendárny rok 2016-23.11.2015

Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016.
 
Návrh - Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2016 - 2018.
 
Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2013 o odpadoch.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2016.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2016.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2016.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2016.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016.
 
Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 
Návrh - Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 
Návrh - Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.
 
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky .
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa