Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Pozvánka - 14.8.2014
 Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. augusta 2014 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Predaj, prenájom nehnuteľností
 3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 11/2014, č. 12/2014, č. 13/2014, č. 14/2014, č. 15/2014, č. 16/2014 a č. 17/2014
 4. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2014
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia za prvý polrok 2014
 5. Návrh na použitie finančných darov pre Domov vďaky Rajec
 6. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta a návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 14/2014
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu použitia prostriedkov rezervného fondu mesta a k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 14/2014
 7. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 15/2014
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 15/2014
 8. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie jún – august 2014
 9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
10. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí
11. Určenie volebných obvodov, počet poslancov a rozsah výkonu funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2014 - 2018
12. Interpelácie
13. Diskusia
14. Rôzne
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa