Projekt - Rozšírenie kamerového systému v Rajci
Poskytovateľ: Obvodný úrad Žilina
Projekt spolufinancovaný z: Rrozpočtových podmienok podľa zákona č. 497/2009 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2010, podľa § 10 ods. 1 zákona č.583/2008 Z.z. a podľa uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1/2010 zo dňa 30.marca 2010
Cieľ projektu: Cieľ projektu vychádza zo Stratégie prevencie kriminality na roky 2007-2010 v podmienkach žilinského kraja. Hlavnou úlohou je prechádzanie a eliminovanie trestnej činnosti v Rajci. Spoločne vytvoriť a budovať dobrá vzťahy, príjemné prostredie, pozitívny postoj k životu a majetku.
Začiatok realizácie: 09/2011
Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 11/2011
Dotácia zo ŠR: 2024,- EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Celkové náklady stavby: 2530,- EUR
Výsledok projektu: Inštalácia dvoch kamier typu SNC-RZ 25P/OUT DOOR na monitorovanie miestneho trhoviska a priestranstva pred poliklinikou v Rajci.
    Príloha:
ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V RAJCI
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa