Pozvánka - 13.12.2012
Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2012 (štvrtok) o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Odpredaj nehnuteľností.
 3. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 14 a č. 15.
 4. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 36/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 36/2012.
 5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV rozpočtovým opatrením č. 37/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV rozpočtovým opatrením č. 37/2012.
 6. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 38/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 38/2012.
 7. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Rajec, návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 39/2012.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta a k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 39/2012.
 8. Návrhy VZN
- Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci,
- Prevádzkový poriadok evanjelického cintorína v Rajci,
- Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, ktorým sa mení príloha č. 1 – sadzobník správnych poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení v miestnych komunikáciách, cestách a na verejných priestranstvách,
- VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec,
- VZN o dani z nehnuteľností,
- VZN o dani za ubytovanie,
- VZN o dani za psa,
- VZN o dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty,
- VZN o dani za užívanie verejného priestranstva,
- VZN o poplatku za komunálny odpad,
- VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
 9. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2013 Mesta Rajec.
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na roky 2013, 2014 a 2015.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu Mesta Rajec na rok 2013.
10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2013.
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu DV na roky 2013, 2014 a 2015.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu DV na rok 2013.
11. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na rok 2013.
Návrh rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na roky 2013, 2014 a 2015.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu MsKS na rok 2013.
12. Návrh Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a postup Mesta Rajec ako správcu dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov.
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra mesta Rajec na I. polrok 2013.
14. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórkou mesta za obdobie november 2012.
15. Interpelácie.
16. Diskusia.
17. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa