Návrhy všeobecne záväzných nariadení a dokumentov

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2017.

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2017. ...viac informácií   viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-11.10.2016

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ...viac informácií   Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác ...viac informácií … viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-23.08.2016

Návrh Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec. ...viac informácií   Návrh Dodatok č.… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-13.06.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. ...viac informácií   Návrh Dodatoku č. 2 k VZN č. 11/2013 o odpadoch . ...viac informácií … viac informácii

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2016

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2016. ...viac informácií   viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-12.04.2016

Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-09.02.2016

Dodatok č. 3 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.05.2013. ...viac informácií   Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec o dočasnom… viac informácii

Návrh VZN, dodatkov k VZN na kalendárny rok 2016-23.11.2015

Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2016. ...viac informácií   Návrh - Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2016 - 2018. ...viac informácií   Návrh - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2013 o odpadoch. ...viac informácií   Návrh -… viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2016

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2016. ...viac informácií   viac informácii

Návrh dodatkov k všeobecne záväzným nariadeniam-29.09.2015

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa