Návrhy všeobecne záväzných nariadení a dokumentov

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu - MAS Rajecká dolina

ZVEREJNENIE ZÁMERU   prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí   Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575   podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 08.11.2017

  Návrh Plánu kontrolnej činnosti havnej kontrolórky Mesta Rajec na 1. polrok 2018 ...viac informácií Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2013 o odpadoch  ...viac informácií              … viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 26.9.2017

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ...viac informácií Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-31.7.2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec ...viac informácií   ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-6.6.2017

    NÁVRH Všeobecného záväzného nariadenia č. .../2017 Mesta Rajec o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Rajec. viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2017

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2017. ...viac informácií   viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-25.5.2017

... úplné znenie           Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2016. ... úplné znenie Návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec (tu) Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2016 o určení výšky príspevku spôsobe… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-23.3.2017

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí   Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575   podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-21.2.2017

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec ...viac informácií ZVEREJNENIE ZÁMERU… viac informácii

Návrh VZN, dodatkov k VZN na kalendárny rok 2017-29.11.2016

Návrh - Rozpočet Mesta Rajec na rok 2017. ...viac informácií   Návrh - Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2017 - 2018. ...viac informácií   Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2017. ...viac informácií   … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa