Návrhy všeobecne záväzných nariadení a dokumentov

Návrh VZN a ekonomických dokumentov Mesta Rajec - 04.05.2015

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. ...viac… viac informácii

Návrh VZN a dodatkov k VZN na kalendárny rok 2015-28.10.2014

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2015. ...viac informácií   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2014 z 13.11.2014 o dani za psa na kalendárny rok 2015. ...viac informácií … viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-10.09.2014

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2014 Mestského zastupiteľstva v Rajci o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane - Voľby do orgánov samosprávy obcí. ... viac informácií Návrh - Všeobecne záväzné… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-29.07.2014

Návrh Dodatku č.2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec. ...viac informácií      viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-27.05.2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2014.  ...viac informácií Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2013/2014 a o výške… viac informácii

Návrh VZN a ekonomických dokumentov Mesta Rajec - 24.03.2014

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2014 o vyhradení plôch na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do Európskeho parlamentu ...viac informácií   Návrh Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Rajec „TRHOVÝ PORIADOK“, upravujúci podmienky… viac informácii

Návrh VZN a dodatkov k VZN-04.02.2014

Návrh Všeobecne záväzneho nariadenia o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v Domove vďaky v zriaďovacej pôsobnosti mesta Rajec; ...viac informácií   Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 4/2012 o podmienkach… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa