Návrhy všeobecne záväzných nariadení a dokumentov

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 06.05.2019

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 1/2019 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb ...viac informácií   Návrh - Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec

  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec ...viac informácií … viac informácii

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec na kalendárny rok 2019

  VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 ...viac informácií VZN Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2019 ...viac informácií              VZN Mesta… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec

  Návrh VZN Mesta Rajec o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 ...viac informácií Návrh VZN Mesta Rajec o dani za psa na kalendárny rok 2019 ...viac informácií              … viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2019

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2019. ...viac informácií   viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 16.08.2018

Návrh - Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci ...viac informácií   Návrh - Prevádzkový poriadok evanjelického pohrebiska v Rajci ...viac informácií   Návrh Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 24.05.2018

Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2017  ...viac informácií   Hodnotiaca správa k 31.12.2017 ...viac informácií   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v… viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018. ...viac informácií   viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 13.02.2018

Návrh Dodatku č. 1 VZN č. 10/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec; Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych… viac informácii

Zverejnenie zámeru - MEDICA-DENT s.r.o., ul. Hollého 200, Rajec; 12.02.2018

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575 podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa