Návrhy všeobecne záväzných nariadení a dokumentov

Návrh - VZN č. .../2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Návrh - VZN č. .../2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Mesto Rajec na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a… viac informácii

Návrh - VZN č. ......./2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

Návrh - VZN č. ......./2020  o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......./2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec   Mesto Rajec v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.… viac informácii

Návrh - VZN Mesta Rajec č. .../2020 Trhový poriadok

Návrh - VZN Mesta Rajec č. .../2020 Trhový poriadok
   Návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA RAJEC č. ...../2020 „TRHOVÝ PORIADOK“     Mesto Rajec v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a… viac informácii

Návrh VZN Mesta Rajec č. ...../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

Návrh VZN Mesta Rajec  č. ...../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na kalendárny rok 2021
NávrhVšeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajecč. ...../2020o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyna kalendárny rok 2021      Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 77 až §… viac informácii

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2021
Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec       V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov     p r e d k l a d á m  … viac informácii

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec    Mesto Rajec v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č… viac informácii

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení  výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.    /2020 o určení  výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec         … viac informácii

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019
Návrh Dodatku č. 2   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019  o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia,    … viac informácii

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2020

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2020. ...viac informácií   viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa