Projekt - Modernizácia interiérového vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Projekt Modernizácia interiérového vybavenia odborných učební Základnej školy, Lipová 2, Rajec, kód projektu v ITMS2014+ 302021J954
Poskytovateľ dotácie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Žilinský samosprávny kraj
Kód výzvy, názov IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2.Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J954-222-13
Projekt je spolufinancovaný z Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ projektu Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov vytvorením lepších podmienkok pre ich odborné vzdelávanie a následne pre kvalitnú životnú úroveň
  1. Príprava žiakov základnej školy na vzdelávanie na stredných školách a pre prax
Špecifické ciele projektu 2. Odstránenie bariéry medzi teoretickým a praktickým vzdelávaním,
  3. Vytvorenie kvalitne vybavených odborných učební
Opis a výsledku projektu Základná škola na Lipovej ulici v Rajci je najväčšou školou v Rajeckej doline, školu navštevujú nielen deti z Rajca, ale i z iných, spádových obcí v okolí. Cieľom školy je kvalitne pripraviť svojich žiakov na ďalšie vzdelávanie. Preto chce škola modernizovať svoje odborné učebne, konkrétne je predmetom projektu modernizácia interiérového vybavenia 4 odborných učební - polytechnickej učebne, učebne biochémie a dvoch počítačových učební. Výsledkom projektu je teda modernizácia interiérového vybavenie uvedených štyroch odborných učební, tým vytvorenie vhotných podmienok pre kvalitnú výučbu odbrných predmetov a prípravu žiakov pre ďalšie odborné vzdelávanie.
Termín realizácie 07/2018 - 09/2020
Miesto realizácie Mesto Rajec, Základná škola, Lipová 2, Rajec
Investor, objednávateľ Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Zazmluvnená suma v zmysle Zmluvy o NFP 148 677,98 Eur
Max. výška NFP 141 244,08 Eur
Spolufinancovanie    7 433,90 Eur
Zazmluvnená suma v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o NFP 147 658,27 Eur
Max. výška NFP 140 275,36 Eur
Spolufinancovanie    7 382,91 Eur
Zazmluvnená suma v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o NFP
146 333,76 Eur
Max. výška NFP 139 017,07 Eur
Spolufinancovanie    7 316,69 Eur
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa