Projekt - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY RAJEC

Projekt - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY RAJEC
Operačný program: Regionálny operačný program
Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu Základnej umeleckej školy a zlepšenie podmienok procesu výchovy a vzdelávania
Začiatok realizácie: 05/2009
Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 11/2010
Nenávratný finančný príspevok: 872 909,14 EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Dodávateľ: Konzorcium I.B.S., spol. s r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina
Stavebné povolenie: č.j. 01/1115/2008/ST/75-Ja zo dňa 19.09.2008, vydané Obcou Ďurčina
Stavebný dozor: Ing. Ján Drugda
Celkové náklady projektu: 989 002,14 EUR
     Prílohy:
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY RAJEC
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa