Harmonogram vývozu odpadov na rok 2021 v meste Rajec
Zmesový komunálny odpad
Pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu bude každú stredu v týždni.
Vrecový zber plastov, tetrapakov a kovových obalov v rodinných domoch
8.1.; 5.2.; 5.3.; 9.4.; 7.5.; 4.6.; 9.7.; 6.8.; 3.9.; 1.10.; 5.11.; 3.12.;
Plasty, petfľaše a tetrapaky dávajte do vriec zdeformované a vrecia vyložte na verejné priestranstvo do 6.30 ráno.
Zber elektroodpadu a odpadu s obsahom škodlivín
12.3.; 2.7.; 8.10.; 10.12.;
Elektroodpad alebo odpad s obsahom škodlivín (televízory, chladničky, elektrospotrebiče, mobily, akumulátory, žiarivky, odpadové oleje, chemikálie, farbivá a pod.) vyložte počas týchto dni pred svoje domy alebo vchody bytových domov do 6.30 ráno.
Kontajnery - plasty
Týždeň: 2., 6., 10., 14., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36., 39., 42,. 45., 48., 51. 
Kontajnery - papier
Týždeň: 1., 3., 5., 7., 9., 12., 15., 18., 21., 24., 26., 28., 30., 32., 35., 38., 41., 43., 45., 47., 49.,
              51.
Kontajnery - kovy a viacvrstvové kombinované materiály (VKM) na báze lepenky
Týždeň: 2., 6., 10., 14., 18., 21., 24., 27., 30., 33., 36., 39., 42,. 45., 48., 51.
Kontajnery - sklo
Týždeň: 2., 7., 12., 17., 22., 26., 31., 36., 41., 46., 51.
Zber nadrozmerných odpadov

Zber sa bude konať počas jarného upratovania (marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október).

V individuálnej bytovej výstavbe zberom od prahu dverí prostredníctvom dvoch zberových vozidiel s obsluhou – do jedného bude vhadzovaný iba drevný odpad a do druhého ostatný objemný odpad.

V komplexnej bytovej výstavbe pristavením dvoch kontajnerov na určené miesto, ktoré budú strážené zaškolenou obsluhou - do jedného bude vhadzovaný iba drevný odpad a do druhého ostatný objemný odpad. Celý zber bude trvať do troch hodín na jednom mieste

Občania  s trvalým pobytom na území mesta  môžu bezplatne odovzdať objemný odpad v zbernom dvore po predložení občianskeho preukazu Objemný odpad nepatrí ku kontajnerom na KO

O konkrétnych termínoch zberu objemných odpadov budú občania informovaní prostredníctvom  webového sídla mesta, mobilnej aplikácie  prípadne mestským rozhlasom.

Triedenie (separovanie) odpadu na území mesta Rajec
 
Vrecový systém zberu (vrecia) je zavedený v individuálnej bytovej zástavbe. Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly (VKM).
 
Kontajnerový systém zberu je zavedený v komplexnej bytovej zástavbe, ale aj v individuálnej bytovej zástavbe. Je ním možné vytriediť všetky druhy odpadov z obalov - sklo, papier, plasty, VKM a kovy. Kontajnery na triedený zber sú umiestnené v blízkosti kontajnerov na zmesový komunálny odpad (1100 l), aby bol zabezpečený komfortný systém zberu.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa