Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Oznámenie začatia konania o dodatočnom povolení stavby bez ústneho jednania – opakované prejednanie

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j. 01/1405/2017-2 dňa 4.10.2017 OZNÁMENIE ZAČATIA KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY BEZ ÚSTNEHO JEDNANIA – OPAKOVANÉ PREJEDNANIE   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Miroslav Patúš Jabloňova… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina     ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania   č.j.: OU-ZA-OSZP3-2017/011452-003/HnlV Žiline 26.09.2017   Okresný… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina     ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania   č.j.: OU-ZA-OSZP3-2017/019098-003/HnlV Žiline 13.09.2017   Okresný… viac informácii

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - 9675 Rajec - Hollého - Zahustenie DTS

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec č.j.01/2576/2017 dňa 2.10.2017   OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa : EUB s.r.o. v zastúpení Pavlom Kubáňom,… viac informácii

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA pozemkový a lesný odbor Andreja Kmeťa 17, 011 39 Žilina c.: OU-ZA-PLO 2017/005182/Št/PK-Vv V Žiline, dna 22. 09. 2017   V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A NARIADENIE KONANIA O ZACATÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV   Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor ako… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS FTTH ZA Klaster RAJC 03

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   č.j.0111514/2017/UR/14-Ďu dňa 14.9.2017   ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpený: AGS spol. s.r.o.… viac informácii

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Cyklochodník Rajec – Šuja

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec   č.j. 01/992/2017/ST/45-Ďu dňa 25.7.2017   VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE   Meno a adresa žiadateľa Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 321575   Podal dňa 20.3.2017… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Kunerad"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina   Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2017/032133-002/Hml V Žiline dňa 17.07.2017 vybavuje: Mgr. Hanuliaková     Vec:… viac informácii

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu - INS FTTH ZA Klaster RAJC 03

Mesto Rajec SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Námestie SNP 2/2,015 01 Rajec   č.j.01/1514/2017 dňa 11.7.2017   VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU   Meno (názov) a adresa žiadateľa: Slovák Telekom a.s.… viac informácii

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Skládka odpadov Rajec – Šuja, 4. etapa

Mesto Rajec   O Z N A M   Skládka odpadov Rajec – Šuja, 4. etapa Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti            Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24… viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 6 8 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa