Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Verejná vyhláška - o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby : I/64 Kľače - Šuja

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec č.j. 01/2736/2019/UR/26-Ďu dňa 15.8.2019     V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A     ROZHODNUTIE     Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a… viac informácii

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Malé Lednice

Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica   č. j. OÚ-PB-OSZP-2019/009282-23- ZK 4 - A15   ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ   Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek… viac informácii

Verejná vyhláška - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   č.j. 01/2962/2019/UR/25-Ďu  dňa 7.8.2019     V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   ROZHODNUTIE   Meno (názov) a adresa žiadateľa : Národná agentúra pre… viac informácii

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja

ŽiLINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Komenského 48, 011 09 Žilina 1 Naše číslo 04321/2019/ORR-10 Vybavuje - tel. kontakt Ing. Katarína Náhliková / 5032 310 Žilina 3.6.2019 VEC: Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu regiónu Žilinského kraja Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného… viac informácii

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2019/026309-002/Hnl Vybavuje/linka Mgr. Hanuliaková Žilina, dňa 03.06.2019 VEC: Oznámenie o strategickom… viac informácii

Okresný úrad Žilina - Oznámenie o strategickom dokulnente "Územný plán obce Kl'ače - Zmeny a doplnky č. 2"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINAodbor starostlivosti o životné prostredieoddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostrediaVysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina OU-ZA-OSZP3-2019/030734-002/ HnIOznámenie o strategickom dokulnente "Územný plán obce Kl'ače - Zmeny a doplnky č. 2" Obstarávateľ,… viac informácii

Verejná vyhláška - Obec Kľače; Začatie prerokovania Návrhu Územný plán obce Kľače Zmeny a doplnky č. 2

VEREJNÁ VYHLÁŠKAObec Kľače, Kľače 1 013 19 Kľače Čislo spisu: 103/2019 V Kl'ačoch, dňa 11.06.2019Zverejnené (vyvesené) dňa: 11.06.2019Ukončenie zverejnenia (zvesené) dňa: .Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ...... Vyvesené na úradnej tabuli obce, uverejnené na internetovej stránke: www… viac informácii

Verejná vyhláška - stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

O Z N A M   STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOPRAVY A MOBILITY ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA   Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08… viac informácii

Verejná vyhláška - Rozšírenie výroby dolomitov- VTL prípojka plynu

Obec Rajecká Lesná Obecný úrad v Rajeckej Lesnej, Rajecká Lesná č.82, 013 15 Rajecká Lesná   Č.j.: 04/1691/2019-Lő   dňa 30.5.2019   Č. záznamu: 04/1691/2019/UR/15-Lő         Vybavuje: Tel: E-mail: Ing. Miroslava Lőrincová 041… viac informácii

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytovej jednotky, byt č. 14 v bytovom dome

Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/1405/2017-Lő   dňa 10.5.2019   Č. záznamu: 01/1405/2017/1         Vybavuje: Tel: E-mail: Ing. Miroslava Lőrincová 041/507 65 15, 0917… viac informácii
« späť 1 2 3 4 7 9 12 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa