Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba"

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina

Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2019/026309-002/Hnl
Vybavuje/linka Mgr. Hanuliaková Žilina, dňa 03.06.2019

VEC: Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba"

Obstarávateľ, Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, doručil dňa 29. 05. 2019 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA") Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba", ktorý vám podľa § 6 ods. 2 zákona zákona ako dotknutej obci.

...plné znenie v prílohe:
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa