Program odpadového hospodárstva Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2016 – 2020

Program odpadového hospodárstva
Združenia obcí Rajecká dolina
na roky 2016 – 2020
 
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) predstavuje najvýznamnejší strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky (SR) na roky 2016 až 2020.

POH SR na roky 2016 až 2020 je v poradí piatym národným programom stanovujúcim základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho POH SR na roky 2011 až 2015 a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.

POH SR sa vydáva na obdobie 5 rokov, t. j. na roky 2016 až 2020 a predstavuje základný koncepčný dokument odpadového hospodárstva v SR pre toto obdobie. POH SR je východiskovým dokumentom pre spracovanie krajských programov odpadového hospodárstva na roky 2016 až 2020 a podľa Krajského programu odpadového hospodárstva bolo možné vypracovať aj tento Program obce na roky 2016 – 2020.

Produkcia komunálnych odpadov je priamo závislá od sociálno-ekonomických ukazovateľov, predovšetkým od výšky HDP. Regióny Slovenska vykazujú značné disparity v produkcii komunálnych odpadov na obyvateľa, čo preukazuje závislosť produkcie komunálnych odpadov od ekonomickej výkonnosti regiónu, predovšetkým na výške HDP.
 
...plné znenie Programu odpadového hospodárstva v prílohe.
 
Program odpadového hospodárstva - úvodná stránka
Program odpadového hospodárstva - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa