Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
pozemkový a lesný odbor
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Vec: Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka

Okresný úrad Žilina - pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán pre vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rajec je povinný v rámci prípravného konania v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) zákona č.330/1991 Zb. informovať účastníkov konania o plánovanom konaní vrátane predbežne určených nákladov spojených s pozemkovými úpravami.

Týmto Vás ako účastníka jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rajec pozývame na rokovanie, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára 2019 (v utorok) o 18.30 hod. v Kultúrnom dome Rajec (s. č. 412 na ulici 1. mája).

Vaša účasť na rokovaní je potrebná.

Ing. Štefan Macášek v. r.
vedúci odboru

Jednoduché pozemkové úpravy Rajec - úvodná stránka
Jednoduché pozemkové úpravy Rajec - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa