Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka

OKRESNY URAD ZILINA
pozemkový a lesný odbor
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Vec: Informácia o plánovanom konaní jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Rajec - pozvánka

Okresný úrad Žilina - pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán pre vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rajec je povinný v rámci prípravného konania v zmysle § 7 ods. 4 písm. e) zákona č.330/1991 Zb. informovať účastníkov konania o plánovanom konaní vrátane predbežne určených nákladov spojených s pozemkovými úpravami.

Týmto Vás ako účastníka jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rajec pozývame na rokovanie, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára 2019 (v utorok) o 18.30 hod. v Kultúrnom dome Rajec (s. č. 412 na ulici 1. mája).

Vaša účasť na rokovaní je potrebná.

Ing. Štefan Macášek v. r.
vedúci odboru

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa