Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec

Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.11.2017 začalo na základe žiadosti od Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec konanie o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 703/3 registra KNC v k.ú. Rajec z dôvodu rastu drevín na nevhodnom stanovišti.
 
Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny písomne potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní.
 
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa §82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia:
- písomne na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
- elektronicky na adresu: 
                   podatelna@rajec.sk
                   Všobecná ageda cez Ústredný portál verejnej správy
 
 
Zverejnené: 27.12.2017
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa