Informačný podcast Mesta Rajec - október 2021

 
 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec, vydaný v mesiaci október 2021:

 

Novovybudované klientske centrum sme otvorili pre verejnosť 20. septembra. Po pár týždňoch prevádzky sa ukazuje, že jeho zriadenie bolo správnym krokom, hlavne smerom k občanom. Na jednom mieste sú sústredené najviac navštevované pracoviská mestského úradu, ako aj úrad práce a pracovisko dokladov. Za prvé tri týždne navštívilo nové pracoviská už 470 klientov, z toho najviac, 154, využilo služby pokladne, na matriku prišlo 122 a do podateľne 78 klientov.

Najvyššia návštevnosť klientskeho centra je medzi ôsmou a deviatou hodinou, priemerný čas vybavenia jedného klienta sú štyri minúty. Čo je podstatné, vďaka modernému vyvolávaciemu systému máme presné štatistiky a užitočné informácie, na základe ktorých vieme do budúcna zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, či už sa to týka otváracích hodín, alebo doplnenia služieb. Úrad práce bude používať svoj samostatný vyvolávací systém.

Viac o činnosti klientskeho centra sa dozviete v októbrovom vydaní mesačníka Rajčan.


V pondelok 20. septembra tohto roku sme spoločne s novovybudovaným klientskym centrom otvorili aj mestskú knižnicu, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou.

Dispozičné riešenie je výrazne iné, s cieľom efektívne využiť každý jeden priestor, vrátane chodby. Niektoré priečky boli vybúrané, iné pribudli, nová je podlaha, ako aj omietky. Z dotácie sú inštalované nové police na knihy, pulty, stoly či taburetky. Dotáciu na stavebné práce, aj interiérové vybavenie sme získali z Fondu na podporu umenia. Aktuálne sa podarilo získať z tohto istého zdroja aj grant na doplnenie knižničného fondu.


Pri stojiskách na komunálny a separovaný zber pri bytových domoch pribudli hnedé kontajnery na kuchynský odpad. Cieľom tohto opatrenia je eliminovať, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. Miera triedenia takéhoto odpadu je na Slovensku slabá a väčšinu kuchynského odpadu Slováci vyhadzujú do nádob určených na komunálny odpad, končiaci potom na skládkach. Práve odpad z kuchyne spôsobuje v bežných kontajneroch charakteristický hnilobný zápach, ktorý sa podpisuje pod produkciu takzvaného skládkového plynu.

Súbežne s umiestnením nádob na kuchynský odpad dostala každá domácnosť v bytových domoch informačný materiál, v ktorom je možné nájsť odpovede na základné otázky k tomuto zberu.

Zavedením triedenia kuchynského bioodpadu sa zníži frekvencia zberu zmesového komunálneho odpadu, ktorý putuje na skládku. Cieľom mesta je do budúcnosti nastaviť spravodlivý systém platby odpadov na princípe zaplať za to, čo vyhodíš, aby obyvatelia, ktorí poctivo odpady triedia a správajú sa zodpovedne, boli zvýhodnení oproti obyvateľom, ktorí produkujú veľké množstvo zmesového komunálneho odpadu.


Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali vo štvrtok 23. septembra tohto roku aj o predloženom návrhu dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec. Predkladaný návrh rieši doplnenie výšky mesačného príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole z dôvodu prihlásenia sa plnoletých žiakov na individuálne vyučovanie hry na saxofón a trúbku v tomto školskom roku a návrhom rozširuje okruh skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Aj tento dodatok poslanci jednomyseľne schválili.


Ešte jedna správa zo septembrového mestského zastupiteľstva. Od 1. marca tohto roku nadobudli platnosť zásady poskytovania jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa. Tieto stanovujú pravidlá a výšku poskytovania tejto podpory.

V prípade, že máte záujem o jej poskytnutie, vypíšte žiadosť, ktorú nájdete na webovej stránke mesta a doručte ju buď písomne na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Rajec – klientske centrum v úradných hodinách, prípadne ju pošlite elektronicky na e-mail: podatelna@rajec.sk.


Okolie Domova vďaky je opäť o niečo krajšie. Aj v tomto roku sa konali počas jarných a letných dní revitalizačné práce na úprave exteriérov areálu zariadenia. Terénne úpravy a záhradnícke práce boli organizované tak, aby sa do nich mohli zapojiť aj prijímatelia sociálnych služieb poskytovaných zariadením. Prihliadalo sa pritom najmä na ich pohybové možnosti. Samotná premena záhrady sa konala v niekoľkých etapách. Najskôr odstránili niektoré náletové dreviny a vytvoril sa nový výsadbový priestor okolo spevnených plôch. Následne bolo realizované vysádzanie rastliniek, a to predovšetkým liečivých byliniek a suchomilných kvitnúcich trvaliek.

Okrem zveľaďovania životného prostredia sa v Domove vďaky darí zlepšovať podmienky aj po iných stránkach. V nadväznosti na finančné možnosti a pandemickú situáciu postupne prebiehajú rekonštrukčné práce, snažia sa tu hlavne o úpravu sociálnych zariadení. Vďaka tímu z Úsmevu pre seniorov získali aj nové mobilné telefóny, ktoré prijímateľom sociálnych služieb pomohli v tejto neľahkej dobe pri zachovaní pravidelného kontaktu s ich najbližšími.


Jedným z dominantných prvkov školského dvora v Materskej škole na ul. Obrancov mieru v Rajci je domček Deduška Večerníčka. Dostal sa sem pred mnohými rokmi ako dar. Je vernou kópiou toho, ktorý poznajú milióny divákov z obľúbených večerníčkov. Po čase si v materskej škole uvedomili nevyhnutnosť jeho opravy. Zahrnuli ju preto do projektu, ktorého realizácia by mala prísť v blízkom období. Už teraz má domček novú originálnu šindľovú strechu, ktorej opravu vykonal pán Miloš Bronček. Všetky práce mohli pozorovať aj deti zo škôlky, čo bol pre ne veľký zážitok.


Úspešné leto majú za sebou mladé rajecké šachistky. Hneď na jeho začiatku ich čakal najdôležitejší domáci turnaj sezóny – majstrovstvá Slovenska mládeže v klasickom šachu v Starej Ľubovni. Rajecký klub mal zastúpenie v kategórii dievčat do 8 rokov, kde štartovala Nina Haásová, a v kategórii dievčat do 12 rokov, tu reprezentovala naše mesto Timea Haásová. Obidve dievčatá predviedli parádne výkony a vyhrali svoje kategórie.

Týmito víťazstvami si obe zabezpečili nomináciu na majstrovstvá Európskej únie v Českej republike. Ani tu sa ako reprezentantky Slovenska vôbec nestratili. V tvrdej medzinárodnej konkurencii obsadila Nina 4. miesto v kategórii dievčat do 8 rokov a Timea 1. miesto v kategórii dievčat do 12 rokov.

Šachové leto zakončili naše hráčky na septembrových majstrovstvách Slovenska mládeže v rapid šachu v Nitre. Svoju tohtoročnú dominanciu vo svojej kategórii potvrdila Timea, ktorá opäť zvíťazila. Nina vo svojej kategórii obsadila 2. miesto, keď jej titul ušiel o vlások po prehre s neskoršou víťazkou. Svoju premiérovú účasť premenil na zisk medaily aj náš najmladší hráč – iba 5-ročný Timur Haás, pre ktorého to bola prvá účasť na šachovom turnaji vôbec. V kategórii chlapcov do 6 rokov vybojoval 3. miesto.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v novembri 2021.

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa