Informačný podcast Mesta Rajec - jún 2021

 
 
 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec, vydaný v mesiaci jún 2021

V máji tohto roku spustilo mesto Rajec verejné obstarávanie na dokončenie športovej haly. Po jeho ukončení bude môcť slúžiť svojmu účelu a byť prístupná verejnosti. „Som rád, že sme sa konečne v tejto veci posunuli, keďže to bol mimoriadne náročný proces s ohľadom na covidovú situáciu,“ povedal v rozhovore pre mesačník Rajčan primátor Milan Lipka.

Občania mesta vyjadrili názor, že hala by mala v prvom rade slúžiť na obchodné priestory a šport. Veľa možností, ako využívať objekt mesto nemá vzhľadom na umiestnenie, ktoré ho nedovoľuje využívať na hromadné podujatia, pretože únikové východy vedú rovno na cestu prvej triedy a na takýto účel požiarnici objekt neskolaudujú.

Ďalšími negatívnymi faktormi sú nedostatok parkovacích plôch, to, že stavba viac než 20 rokov chátrala, náročnosť na prevádzku a ďalšie.

Po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti sa zástupcovia mesta zhodli na úprave pôvodného zámeru, ktorým mala byť tržnica, a doplnení o športovú časť.


Blíži sa termín, odkedy musia všetky samosprávy začať zberať nielen biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, ale aj kuchynský odpad z bytových domov.

Mesto Rajec pracuje na zámere vybudovať vlastnú kompostáreň, financovanú z fondov Európskej únie. Je to však dlhodobý proces prípravy, schvaľovania peňazí a realizácie, preto do času výstavby kompostárne budeme v meste zbierať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad dodávateľsky. Aj táto činnosť podlieha verejnému obstarávaniu, ktoré teraz prebieha. Keď bude známy víťazný uchádzač, budeme verejnosť informovať o možnostiach likvidovať kuchynský odpad. Zvyšky ovocia, zeleniny, kávy, vajec a kadečoho ďalšieho, tvoria veľkú časť odpadu z domácností, ktorá momentálne končí zväčša v komunálnom odpade. Tu však platí pravidlo – čím menej komunálneho odpadu, resp. čím je ľahší, tým menej zaň budeme platiť.


Ďalším z procesov, ktorý by mal zefektívniť život v meste, je pasportizácia zelene, potrebná na efektívnejšiu údržbu zelených plôch. Keď budú presne spočítané miesta, ktoré treba kosiť, živé ploty, ktoré treba strihať, stromy, ktoré treba udržiavať v rôznych obdobiach, môžu technické služby nastaviť procesy tak, aby neboli sťažnosti na nepokosené plochy či neorezané stromy. Mesto Rajec sa zapojilo aj do viacerých projektov, ktorých predmetom je vysádzanie stromov, či už s občianskym združením Aktívny park, alebo so včelármi. Stromy by sa nemali vysádzať nesystematicky a v budúcnosti spôsobovať starosti. Údržba zelene je u nás v porovnaní s inými mestami vykonávaná dobre, je tu však priestor na zefektívnenie.


Z aprílového zasadnutia Mestského zastupiteľstva:

29. apríla tohto roku sa konalo riadne zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci.

Okrem iných schválených návrhov sa poslanci zaoberali aj návrhom Dodatku o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadeného na území mesta Rajec, keďže v marci boli aktualizované východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose daní fyzických a právnických osôb na rok 2021. Dodatok obsahoval navýšenie finančných prostriedkov pre školstvo v meste Rajec. Za jeho prijatie boli takmer všetci prítomní poslanci.


V júnovom mesačníku Rajčan sme pre vás pripravili dotazník k riešeniu parkovania v meste.

Dlhodobou snahou je zlepšenie situácie v otázke parkovania. V nadväznosti na to Žilinská univerzita pripravuje analýzu dopravy pre mesto Rajec. Neustály nárast počtu vozidiel v meste núti hľadať riešenia. Jedným z nich je aj oslovenie širokej verejnosti, kde sa môže každý záujemca vyjadriť. Dotazník môžete vyplniť viacerými možnosťami, a to: na mestskej webovej stránke, prostredníctvom mobilnej aplikácie mesta alebo jeho vyplnením v mesačníku Rajčan. Potom ho môžete vložiť do anketovej urny, ktorá bude umiestnená vo vstupe do budovy mestského úradu. Vaše odpovede posielajte do 30. júna tohto roku. 


Vyúčtovania nákladov za teplo a vodu za rok 2020 môžete dostať až v júli. Ministerstvo financií totiž vyhovelo požiadavke Asociácie rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovenska, ktorá pre pandémiu koronavírusu žiadala, aby sa vyúčtovanie za teplo a vodu odložilo z 31. mája na 31. júl. Dôvodom je schválenie zmien v zákone o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19.

Vyúčtovanie nákladov za teplo a teplú vodu môžu dostať nájomcovia mestských bytov, ktorých správu vykonáva mesto Rajec, až o dva mesiace neskôr, ako boli zvyknutí.


Po viac ako sto rokoch ožila v Rajci tradícia varenia piva, ktorá meste siaha až do 16. storočia. Napriek súčasnej neľahkej situácii, už niekoľko mesiacov v meste intenzívne pracujú na vytvorení značky rajeckého piva, ktoré by sme mohli nielen vychutnávať, ale využiť aj na reprezentovanie tak ako v minulosti. Základnú časť dnes tvoria tri druhy piva, ktoré majú príznačné pomenovanie - Kožkár, Rajecký richtár a Rajecký fojt. Počas horúcich letných dní si budete môcť tieto pivá kúpiť v miestnych predajniach a podnikoch, aj v darčekovej a reprezentačnej podobe.


Obyvatelia a návštevníci mesta Rajec majú do 25. júna možnosť pozrieť si v priestoroch starej radnice výstavu prác žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy. Vďaka novým spoločenským okolnostiam a zvoľneniu protipandemických opatrení mohli všetci žiaci nastúpiť na prezenčné vyučovanie, čo je v prípade umeleckých odborov veľmi dôležité.


Rajecké gymnázium štartuje projekt so slávnou ruskou Lomonosovovou univerzitou.

Zameraný je na spoločné otvorené hodiny, ktoré bude viesť zástupca riaditeľa Inštitútu ruského jazyka a kultúry a náš pedagóg. „Je to krásna príležitosť pre všetkých študentov bilingválnej rusko-slovenskej sekcie, ako sa zoznámiť s akademickou pôdou a otvoriť si dvere do štúdia na prestížnej univerzite,“ opisuje učiteľ ruského jazyka Tomáš Hmíra, ktorý bude otvorené hodiny viesť spoločne s ruskou stranou.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť na budúci mesiac, v júli 2021.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa