Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2020

Dokumenty: 
 
Schválený programový rozpočet na roky 2020-2022 - textová časť
 
Schválený rozpočet na roky 2020-2022 - tabuľková časť
 
Plnenie rozpočtu k 30.6.2020 - tabuľková časť
 
Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2020
 
Záverečný účet Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
 
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec - r. 2020.PDF
 
Hodnotiaca správa za rok 2020.pdf
 
Rok 2020 – Plnenie rozpočtu k 31.12.pdf
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa