Úvod

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a  ods. 8/ písm. e)… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Turzová, Špánik, Kypus, Kordiš)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanom, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na… viac informácii

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019

Návrh Dodatku č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019
Návrh Dodatku č. 2   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019  o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia,    … viac informácii

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.    /2020 o určení  výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec         … viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí   Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a  ods. 8/ písm. e)… viac informácii

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí     Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa  § 9a … viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.   Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej… viac informácii

Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.   Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej… viac informácii

Výluka na na traťovom úseku Žilina – Rajec dňa 27. júla

Výluky 27. júla  2020 bude správca ŽSR realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia železničnej dopravy, Vlaky budú nahradené autobusovou dopravou na traťovom úseku: Žilina  – Rajec vlak odchod príchod Os 3510 Žilina    … viac informácii

Oznámenie o streľbách - AUGUST 2020

Oznámenie o streľbách - AUGUST 2020
OZNÁMENIE O STREĽBÁCH     Oznamujeme vám, že na strelnici v Kamennej Porube   budú prebiehať v mesiaci august ostré streľby nasledovne:         dátum od do   st 19.08.2020 8.00 15.00 hod. št 20.08.2020 8.00 15.00 hod.   po 24.08.2020 8.00… viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Poláček, Turzová, Masničáková)

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanom, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK           … viac informácii

Oznam: Zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti k dopytovej výzve OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie

Oznam: zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti k dopytovej výzve OPII-2020/7/11-DOP so zameraním Moderné technológie   Mesto Rajec, ako žiadateľ v rámci dopytovej výzvy OPII-2020/7/11-DOP so zameraním na Moderné technológie, sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu… viac informácii

Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci                                          … viac informácii

Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedenému občanovi, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola  doručená listová zásielka.   Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať… viac informácii

Mesto

ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020 ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020
24.07.2020
ROZPOČET Mesta Rajec na rok 2020  Rozpočtové opatrenie č.21 / 2020 viac informácii
Plnenie rozpočtu za rok 2019 Plnenie rozpočtu za rok 2019
23.07.2020
Rozpočet a programový rozpočet Mesta Rajec na roky 2015 - 2017; Rozpočtový haronogram 2014; Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta… viac informácii
Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019 Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019
23.07.2020
Dokumenty: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2019; Monitorovacia správa o… viac informácii
Súhrnné správy o zákazkách za II. štvrťrok 2020
22.07.2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v… viac informácii

Samospráva

Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec
21.07.2020
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci: JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK… viac informácii
Pozvánka - zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci
20.07.2020
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci                … viac informácii
Pozvánka - zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci
16.07.2020
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec             … viac informácii
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2020
09.07.2020
Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 2020 viac informácii

Mestský úrad

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
28.07.2020
ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v … viac informácii
Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Turzová, Špánik, Kypus, Kordiš)
28.07.2020
MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22    Oznámenie o uložení zásielky     Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanom,… viac informácii
Návrh Dodatku č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019 Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019
24.07.2020
Návrh Dodatku č. 2   k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 9/2019  o určení výšky finančných prostriedkov … viac informácii

Životné prostredie

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie - Samoobslužná autoumývareň Rajec
07.07.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec     č.j.01/1934/2020/ST/31-Ďu   … viac informácii
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
06.07.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok  Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec     Č.j.: 01/1405/2017Ló    … viac informácii
Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
29.06.2020
 Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia. V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení… viac informácii
Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní
29.06.2020
Mesto Rajec SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec   Č.j.: 01/108/2019-Lő Č. záznamu: 01/108/2019/3  dňa 10… viac informácii

Kultúra

Rajecké kultúrne leto 2020: RODINNÉ POPOLUDNIE & PENOVÁ PÁRTY - ZMENA TERMÍNU Rajecké kultúrne leto 2020: RODINNÉ POPOLUDNIE & PENOVÁ PÁRTY - ZMENA TERMÍNU
16.07.2020
  Rajecké kultúrne leto 2020   Mesto Rajec, Bistro Ihrisko a OZ Znalosť vás pozývajú RODINNÉ POPOLUDNIE & PENOVÁ PÁRTY   •… viac informácii
Rajecké kultúrne leto 2020: RODINNÉ POPOLUDNIE Rajecké kultúrne leto 2020: RODINNÉ POPOLUDNIE
14.07.2020
  Rajecké kultúrne leto 2020    Mesto Rajec, Bistro Ihrisko a OZ Znalosť vás pozývajú RODINNÉ POPOLUDNIE • zábavná show SRANDA… viac informácii
Výstava Tibora Mahúta - MOJE ZAĽÚBENIE (28.7. - 7.9.2020) Výstava Tibora Mahúta - MOJE ZAĽÚBENIE (28.7. - 7.9.2020)
14.07.2020
  Mesto Rajec  vás pozýva na výstavuľudového umelca Tibora MahútaMOJE ZAĽÚBENIE28.7. – 7.9.2020Výstavná sieň Radnice v Rajci viac informácii
Divadelné predstavenie: MILENEC (nový termín) Divadelné predstavenie: MILENEC (nový termín)
08.07.2020
      POZOR NOVÝ TERMÍN! Mesto Rajec vás pozýva  na divadelné predstavenie Teatro Wüstenrot a Bratislavského Hudobného Divadla… viac informácii

RAJČAN

Rajčan 7-8/2020 Rajčan 7-8/2020
07.07.2020
RAJČAN 7-8/2020; súbor PDF (3 MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Nová organizačná… viac informácii
Rajčan 5-6/2020 Rajčan 5-6/2020
12.06.2020
 RAJČAN 5-6/2020, súbor PDF (7MB) V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Záverečný účet… viac informácii
Rajčan 4/2020 Rajčan 4/2020
08.04.2020
 RAJČAN 4/2020; súbor PDF (2 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Opatrenia súvisiace s novým… viac informácii
Rajčan 3/2020 Rajčan 3/2020
12.03.2020
 RAJČAN 3/2020; súbor PDF (3 MB)   V tomto čísle si prečítate: Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu; Výsledky parlamentných… viac informácii

Šport

FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom... FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom...
19.06.2020
FK Rajec oznamuje svojím fanúšikom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. FK Rajec ďakuje fanúšikom za podporu a… viac informácii
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom 12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom
19.04.2020
12.10.2019 III. liga starší žiaci skupina A - FK Rajec - OFK Teplička nad/Váhom   viac informácii
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5 12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5
18.04.2020
12.10.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Kamenná Poruba 1:5      FK Rajec - Dorastenci; 12.10.2019 viac informácii
07.09.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Nededza 2:1 07.09.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Nededza 2:1
18.04.2020
07.09.2019 V.liga dorast U19 skupina A - FK Rajec - OŠK Nededza 2:1 viac informácii

Fotogaléria

TEST
19.06.2020
  Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Riadok 1           Riadok 2           … viac informácii
Rajecká Anča - 120 rokov Rajecká Anča - 120 rokov
03.01.2020
Rajecká Anča - 120 rokov Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v… viac informácii
Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019 Rajecký jarmok, - 10. augusta 2019
13.08.2019
  Rajecký jarmok, -  10. augusta 2019 - Rajecký jarmok - Stano VITÁLOŠ - folklórny súbor JEDĽOVINA - Lukáš ADAMEC - - KMEŤOBAND ST. -… viac informácii
VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017 VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ 12.08.2017
13.08.2019
  Veľký rajecký deň, -  12. augusta 2017. - Mažoretky KORDOVÁNKY - speváčka EVA MÁZIKOVÁ - folklórny súbor POĽANA - hudobná skupina… viac informácii

Kontakty

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV MsÚ
08.07.2020
   Adresa    MESTSKÝ ÚRAD RAJEC    Námestie SNP 2/2    015 22  Rajec    Úradné… viac informácii
VETERINÁRNA AMBULANCIA VETERINÁRNA AMBULANCIA
15.05.2020
 MVDr. Katarína Polačková Námestie SNP 3, 01501 Rajec   Telefón: 041 - 5424156 Mobil: 0907 - 414246 Pohotovosť: 0907 - 414246 … viac informácii
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
23.03.2020
112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA 155 RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC POLIKLINKA RAJEC Telefónne čísla pracovísk MUDr. Šulanová 041… viac informácii
Mestský úrad - orientačný plán Mestský úrad - orientačný plán
22.01.2020
MESTSKÝ ÚRAD – PRÍZEMIE - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline - vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline Rajec; Mestská polícia; Mestské… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa