Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Rajec.
 
Tlačivá Mestského úradu


Materské školy
MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy (word-subor)
MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec, Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy (word-subor)
Sociálne služby
Žiadosť o poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Dotácie z rozpočtu Mesta
Dane a poplatky
FO - PO Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. (Príloha č.2 k opatreniu č. MF/021249/2014-725
II. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV
III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB - stavba slúžiaca na jeden účel
III. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB - stavba slúžiaca na viaceré účely
IV. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI Z BYTOV
V. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PSA
VI. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
VII. ODDIEL - PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
PRÍLOHA k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane pod ľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Priznanie miestnej dane za užívanie verejného priestranstva
Priznanie k dani za ubytovanie
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Referát výstavby
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Rajec (word-súbor)
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie (word-súbor)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (word-súbor)
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie (word-súbor)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby pred jej dokončením (word-súbor)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (word-súbor)
Žiadosť o vydanie asanačného povolenia (word-súbor)
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia (word-súbor)
Ohlásenie drobnej stavby (word-súbor)
Ohlásenie stavebných úprav (word-súbor)
Ohlásenie udržiavacích prác (word-súbor)
Žiadosť - Záväzné stanovisko ku umiestneniu prevádzkarne (word-súbor)
Zrušenie prevádzkarne - oznámenie (word-súbor)
Žiadosť o prechodné uzavretie prevádzkarne (word-súbor)
Žiadosť o povolenie predajného času (word-súbor)
Žiadosť o zmenu predajného času (word-súbor)
Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (pdf-súbor)
Priznanie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia (pdf-súbor)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (pdf-súbor)
Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služieb a na predaj výrobkov na trhovisku, príležitostnom trhu, ambulantný predaj (pdf-súbor)
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (word-súbor)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti trvania Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka (word-súbor)
Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v Osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka (word-súbor)
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka (word-súbor)
Životné prostredie
Podnet na výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Rajec (word-súbor)
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/ drevín (word-súbor)
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (word-súbor)
Priznanie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia (pdf-súbor)
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf-súbor)
Prenájom nebytových priestorov v správe Mesta Rajec
Smernica o určovaní cien pre nájom nebytových priestorov.
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2013.
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2014.
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2015.
Dodatok č. 3 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.05.2013.
 
  

  

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa