Informačný blok

 
ms logo
 
 
 
 
Materská škola - ul. Mudrochova
Školský rok 2019/2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zriaďovateľ:  Mesto Rajec, Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec
 
Kontakt:
Adresa: Materská škola, Mudrochova č. 930/10, 015 01 Rajec
Telefón: 041-5422426
 
Personálne obsadenie materskej školy:
Riaditeľka materskej školy: Mgr. Zuzana Pekarová
 
Pedagogickí zamestnanci: Daniela Čerňanská, Dana Dubeňová, Dominika Dávidíková,
                                             Bc. Kristína Grofíková,  Bc. Tatiana Hnáthová, Mária Kamenská,
                                             Soňa Pialová, Anna Rybárová, Mgr. Bc. Lenka Slyšková
Vedúca metodického združenia od 1. 9. 2019: Dana Dubeňová
 
Ostatní zamestnanci: Viera Ďurechová, Mária Biela, Mária Krajčoviechová, Monika Pekarová        
 
Vedúca školskej jedálne: Vlasta Lednická
                                         
Kuchárky: Jana Miškovská, Marta Lednická, Anna Divková
                                          
Rada školy:
Členovia:
Predseda: Soňa Pialová (za pedagogických zamestnancov)
Ostatní zamestnanci: Marta Lednická (za nepedagogických zamestnancov)
Za rodičov: Mgr. Martina Jarošincová, Mgr. Martina Ďurčanská
Za zriaďovateľa: Bc. Marta Repková, Ing. Peter Pekara, Ivana Zbýňovcová
 
Združenie rodičov školy:
predseda: Ing. Veronika Pažická
členovia:  Mgr. Marianna Čerňanská,, RNDr. Anna Majerčíková, Barbora Rolinčinová, Mgr. Mária Kollárová, Iveta Jančovičová, Mgr. Juraj Jasenovec, Ing. Jana Jasenovcová, Mgr. Dominika Tordová, Lenka Čerňanská, Ing. Ivana Šamalíková
 
Prevádzka materskej školy
V pondelok až piatok v čase od 6:00 hod. do 16:00 hod. s celodennou a poldennou starostlivosťou.
Počas letných prázdnin je v materská škola v prevádzke podľa usmernenia zriaďovateľa.
 
O našej škole
Materská škola sa nachádza sa na južnom okraji mesta, na sídlisku Juh v blízkosti prírody a toku rieky Rajčanky, čo umožňuje deťom prežívať pobyt vonku v prírodnom prostredí. Bola vybudovaná v rámci komplexnej bytovej výstavby v osemdesiatych rokoch. Materská škola je stavba pavilónového typu.
 
V pavilóne A sa nachádza:
1. trieda „Mravčekovia“ (3-4 ročné deti)
2. trieda „Lienky" (4-5 ročné deti)
 
V pavilóne B sa nachádza:
3. trieda „Mackovia“ (4-6 ročné deti)
4. trieda „Žabky“ (5-6 ročné deti)
 
 
V pavilóne C sa nachádza:
5. trieda „Sovičky“ (2-3 ročné deti)
kuchyňa
 
K materskej škole patrí školský dvor, ktorý je zatrávnený. Na dvore je dostatok ihličnatých, listnatých stromov a kríkov. Je pravidelne udržiavaný, je v dobrom stave. Školský dvor je vybavený pieskoviskami, preliezkami, hojdačkami, sezónnymi hračkami - basketbalovým košom, kĺzačkou, záhradnou sprchou, plastovým nábytkom, bazénmi, čo umožňuje relax detí v zdravom životnom, prostredí.
V roku 2011 bola budova zrekonštruovaná. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a Mesta Rajec. Boli zateplené pavilóny „A“ a „B“, vymenené okná a vymaľované priestory tried. V rámci tohto projektu bola Materská škola vybavená informačnými technológiami a to interaktívnou tabuľou, dvoma notebookmi a dvoma mp3 prehrávačmi. Tieto technológie skvalitnia edukačný proces v škole, s následným využitím detských výchovno-vzdelávacích programov a internetu.
V roku 2014 sa materská škola zapojila do projektu DIGI ŠKOLA a získala interaktívnu tabuľu, notebook a tlačiareň.
V roku 2017 prebehla kompletná rekonštrukcia školskej kuchyne. Bol zakúpený nový konvektomat.
V školskom roku 2017/2018 sa naša materská škola zapojila do projektu, ktorý organizovala COOP JEDNOTA. Vďaka nemu sme získali na školský dvor pyramídovú sieť, 2 hojdačky s pružinou a domček pre deti.
Školský dvor prešiel od roku 2017 značnými zmenami. Zapojením do projektov a získaním grantov sme získali finančné prostriedky od mesta Rajec, Vianočných trhov a ZRŠ.  Na školskom dvore nám pribudol nový prvok – drevený vláčik , ktorý bol zakúpený z vyzbieraných príspevkov 2% daní z nadácie „Spoločne pre región“, dokončovanie prebehlo za pomoci priateľov školy a ostatná časť – stavebný materiál sa financoval za pomoci príspevku ZRŠ.
V čase obmedzenej prevádzky v mesiaci júl prebehla výmena radiátorov v pavilóne B, ktoré sa hradili z finančných prostriedkov mesta Rajec.
V najbližšej dobe by sme chceli obnoviť poslednú detskú šatňu, obnoviť detský nábytok v posledných dvoch triedach materskej školy.
V školskom roku 2018/2019 materská škola získala PANASONIC CD, MP3 prehrávač ako sponzorský dar z anglického krúžku Brainy JAM, s. r. o.
Systematicky sme dopĺňali materiál pre obľúbené výtvarné a pracovné činnosti. V Materskej škole sa nachádzajú aj kvalitné názorné pomôcky k jednotlivým edukačným témam, k podpore rozvoja jazyka a reči, predčitateľskej gramotnosti, hlavolamy pre podporu matematicko-logického myslenia, rozmanité náradie a náčinie na pohyb a zdravie, inštrumentálne nástroje, detské knihy, knihy, CD – detských piesní a rozprávok.
 
Poplatky
V zmysle § 2 ods. 2 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec bola schválená výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 15,00 €. Platbu rodičia realizujú priamo v mestskej pokladni alebo prostredníctvom účtu: IBAN: 46 0200 0000 0000 2362 1432, kde je potrebné uviesť do poznámky meno dieťaťa.
 
Kedy príspevok neplatíte?
- ak je dieťa rok pred plnením školskej dochádzky,
- ak rodič predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
- ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu,
- ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
 
Strava:
- 1,65 € (z toho desiata 0,36 €; obed 0,85 €; olovrant 0,24 €; réžia 0,20 €;)
Zo stravy je možné odhlásiť dieťa na telefónnom čísle: 041 / 542 24 26 do 8:00 hod.
 
Iné poplatky:
Príspevok ZRŠ schválený na plenárnej schôdzi na jeden polrok 17,00 €
( platí sa 2x za rok)
 
Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program v našej materskej škole má názov „Hrou poznávame svet“.
Je profilovaný na lokálne podmienky a zameraný na rozvíjanie environmentálnych kompetencií detí. Dôraz však kladieme na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, sociálno-citovej a senzomotorickej úrovne ako prípravu na primárne vzdelávanie.
 
Vízia materskej školy:
„Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem,
ak mi niečo ukážeš – zapamätám si,
ale ak to urobím – pochopím.“
 
 
 
Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 
 • rešpektovať jedinečnosť každého dieťaťa,
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie detí v rodine,
 • komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa s dôrazom na prípravu pre vstup do ZŠ,
 • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a v prípade potreby im odporučiť odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ atď.),
 • organizovať spoločné podujatia školy a rodiny,
 • vytvárať pozitívny vzťah detí k pohybovým aktivitám, podporovať prirodzenú túžbu po pohybe,
 • vychovávať deti k dopravnej disciplíne – v praktických situáciách uplatňovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec, cyklista, korčuliar,
 • výchovno-vzdelávaciu činnosť obohacovať o ľudové tradície nášho regiónu (vianočné a veľkonočné zvyky, fašiangové tradície),
 • utvárať pozitívny vzťah k životnému prostrediu a k prírode prostredníctvom pohybových aktivít,
 • o prírode učiť v prírode a poukazovať na vzájomné súvislosti,
 • vo výchovno-vzdelávacom procese využívať aktivizačné metódy – brainstorming, situačné a inscenačné metódy.
 
Krúžková činnosť v materskej škole
V Materskej škole v školskom roku 2019/2020 bude prebiehať v popoludňajších hodinách krúžok anglického jazyka, ktorého činnosť zabezpečuje kvalifikovaná lektorka.
Krúžok bol vytvorený na žiadosť zákonných zástupcov detí.
V dopoludňajších hodinách bude prebiehať v materskej škole programy zo SCŠPP podľa výberu zákonných zástupcov detí.
 
V materskej škole vychádza 4x v roku školský časopis „Gombíčky“, ktorý informuje o živote a aktivitách jednotlivých tried. Sú v ňom uverejňované odborné články pedagogických zamestnancov.
Naša materská škola  má vypracovaný program Hravo-zdravo, ktorý je zameraný na zdravú výživu a zdravý pohyb. Plníme ho prostredníctvom významných dní ako napr. “Deň mlieka”, “Deň vody”, “Deň jablka”…
 
Plán aktivít v školskom roku 2019/2020
 September:
- Výstava detských prác z prírodnín vo veľkej zasadačke MsÚ v spolupráci s 
   Prírodným Záhradkárom.
- Deň mlieka.
 
Október:
- jesenné tvorivé dielne s rodičmi a so starými rodičmi, jesenné hodovanie spojené s úctou k starším
- Šarkaniáda – spoločne s rodičmi (podľa poveternostných podmienok).
- Kultúrny program: „Deň úcty k starším“, mestské oslavy, Klub dôchodcov, Domov
  vďaky.
- Deň jablka,
 
November:
- Výstava prác detí v priestoroch mestskejRadnice.
- Deň materských škôl – lampiónový sprievod
- Dopravné ihrisko
 
December:
- Mikulášske trhy
- Remeselná dielňa – zdobenie medovníkov v spolupráci s MsÚ oddelenie kultúry.
- Mikuláš v MŠ - v spolupráci so Spojenou katolíckou školou.
- Mikuláš v meste – kultúrny program detí.
- Od Lucie do Troch kráľov – pásmo ľudových tradícií a zvykoslovia – Oddelenie
  kultúry.
- Návšteva živého Betlehema v meste.
- Vianočné besiedky.
 
Január:
- Spoločné akcie s rodičmi (sánkovačka, tvorenie zo snehu) podľa  poveternostných  
  podmienok.
 
Február:
- Fašiangový karneval
- Návšteva fašiangových zvykov v Rajeckej Lesnej.
 
Marec:
- Veľkonočné tvorivé dielne - zdobenie kraslíc, pletenie korbáčov, výroba dekorácií,
- MsÚ oddelenie kultúry  remeselná dielňa - zdobenie kraslíc
- Literárne pásmo - Mám básničku na jazýčku
- Beseda s rybárom
- Rozlúčka so zimou, vítanie Jari – hudobno-dramatické pásmo ľudových piesní a zvykov
 
Apríl:
- Deň detskej knihy – návšteva Mestskej knižnice.
- Deň vody – aktivity so zameraním na environmentálnu výchovu.
- Beseda s entomológom.
- Deň Zeme – aktivity zamerané na environmentálnu výchovu.
- Beseda s lesníkom,
- Plavecký výcvik predškolákov
 
Máj:
- stavanie mája – ľudové zvyky a tardície, kultúrny program – Maločierňanské dievky
- V spolupráci s Mestskou políciou - akcia na dopravnom ihrisku.
- Beseda s príslušníkmi policajného zboru SR – zameranie na dopravu.
- Beseda s príslušníkmi Hasičského zboru SR – prevencia pred požiarmi.
- Deň matiek – besiedka pre mamy a staré mamy, program pre mestské oslavy, Klub
  dôchodcov, Domov vďaky.
- Návšteva telocviční Základná škola Lipová, Spojená katolícka škola.
- váľanie mája
 
Jún:
- MDD - mestské oslavy v spolupráci s Oddelením kultúry
- Športový deň pri príležitosti Dňa otcov v spolupráci so ZRŠ
- Rozlúčka s predškolákmi
 
Aktivity budú doplnené podľa ponuky:
- Základnej umeleckej školy Rajec,
- Predstavení prostredníctvom Oddelenia kultúry,
- Hudobného centra – Bratislava,
- divadelných predstavení z rôznych divadiel,
- tanečných skupín,
- iné.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa