Majetok Mesta Rajec na odpredaj/prenájom/prevod

Návrh - zverejnenie zámeru o prevode majetku Mesta Rajec - Golf park Rajec

ZVEREJNENIE ZÁMERU   previesť majetok obce do vlastníctva spoločnosti GOLF PARK RAJEC, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575 podľa § 9a,… viac informácii

Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-09.02.2016

Zverejnenie zámeru usporiadať vlastnícke právo mesta k majetku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore, liste vlastníctva č. 1564 vedenom pre okres Žilina, obec Rajec, katastrálne územie Rajec, v zápise pod B1/, ako nebytový priestor č. 9, v… viac informácii

Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - parcela číslo 1536

  M E S T O   R A J E CNám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec Katastrálne územie Rajec Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. … viac informácii

Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - parcela č. 2124/31

  M E S T O   R A J E CNám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec Katastrálne územie Rajec Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. … viac informácii

Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec - 23.11.2015

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, a to : nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec: - pozemok KNC parcelu číslo 1401/3 o výmere 56 m2 nájomcovi: Mgr… viac informácii

Návrh zverejnenie zámerov o prevode majetku Mesta Rajec-27.7.2015

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí, a to : nehnuteľnosti v katastrálnom území Rajec: - Nebytový priestor č.13 o výmere 14,20 m², ktorý sa nachádza… viac informácii

Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - parcela č. 2124/33

  M E S T O   R A J E CNám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec Katastrálne územie Rajec Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. … viac informácii

Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - parcela č. 2124/30

  M E S T O   R A J E CNám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec Katastrálne územie Rajec Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. … viac informácii

Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - parcela č. 2124/32

  M E S T O   R A J E CNám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec Katastrálne územie Rajec Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. … viac informácii

Prevod hnuteľného majetku Mesta Rajec - KIA RIO

  M E S T O   R A J E CNám. SNP 2/2, PSČ  015 22 Prevod hnuteľného majetku Mesta Rajec   Zverejnenie údajov v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Predmet prevodu: - osobné motorové vozidlo značka KIA RlO, typ DC, VIN… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa