Úradné oznamy - rok 2011

Dátum vyvesenia
Názov vyhlášky
19.12.2011
Základná škola, Lipová 2, Rajec v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle § 2 ods. 3 VZN č. 4/2011 vykoná zápis do 1. ročníka v dňoch 20. a 21.1.2012 v Základnej škole, Lipová 2, v trieda IV.B . ... viac informácií
15.12.2011
Oznam Mesto Rajec ako zriaďovateľ Materskej školy, Mudrochova 930/10 a Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec oznamuje, že v dňoch od 23.12.2011 do 5.1.2012 bude prerušená prevádzka v materských školách.
15.12.2011
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 08.12.2011 č. 133-166 plné znenie. ... viac informácií
12.12.2011
M-Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Rajec na rok 2012.
Dodatky k všeobecne záväzným nariadeniam Mesta Rajec na rok 2012 ... viac informácií
07.12.2011
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v predvianočnom období... viac informácií
07.12.2011
Oznámenie o konaní opakovanej dražby v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách a o doplneni zákona SNR Č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov... viac informácií
05.12.2011
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Rajec V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2011 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.....viac informácií
23.11.2011
Mesto Rajec, oznamuje zámer previesť majetok mesta Rajec kúpou podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 8 pís. e) prípad osobitného zreteľa pozemok parcela č. 1104/192 KNC o výmere 1 m2 podľa GP č. 55/2011... viac informácií
22.11.2011
Návrh - Prpgramový rozpočet Mesta Rajec na roky 2012 - 2014 ... viac informácií
21.11.2011
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec na 1. polrok 2012 ... viac informácií
21.11.2011
M-Návrh všeobecne záväzných nariadení Mesta Rajec na rok 2012.
Návrh dodatkov k všeobecne záväzným nariadeniam Mesta Rajec na rok 2012 ... viac informácií
15.11.2011
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o predÍžení platnosti právoplatného stavebného povolenia.
Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, podl'a § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a príslušný špeciálny stavebný úrad podl'a § 120 zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na základe výsledku konania podl'a zákona č. 71/67 o správnom konaní vydáva pre stavebníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina podl'a § 67 a 69 zák. Č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku predÍženie platnosti stavebného povolenia do 30.11. 2013 na objekty vodných stavieb:-241-00 Úprava toku Čierňanka; -500-00 Úprava vodovodu; -501-00 Cestná kanalizácia; pre hlavnú stavbu "Cesta II/517 Rajec - Vel'ká Čierna. ... viac informácií
15.11.2011
Oznam. Pri príležitosti vianočných sviatkov MsÚ v Rajci bude poskytovať vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Na vecnú dávku majú nárok rodiny, kde v spoločne posudzovaných osobách sa nachádzajú deti, ktoré navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu formou denného štúdia. ... viac informácií
04.11.2011
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, 015 01 Rajec za školský rok 2010/2011... viac informácií
04.11.2011
Mesto Rajec oznamuje zámer prenechať majetok mesta Rajec do nájmu podľa zákona 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 9 pís. c) prípad osobitného zreteľa a to nebytový priestor č. 9-16 (bývalá ambulancia MUDr. Maťaťovej) nachádzajúci sa na 1. poschodí budovy č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci... viac informácií
04.11.2011
Oznámenie o dražbe v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách a o doplneni zákona SNR Č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov... viac informácií
03.11.2011
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 27.10.2011č. 123-132 plné znenie. ... viac informácií
28.10.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o ovzduší a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia....viac informácií
24.10.2011
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Rajec V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2011 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.....viac informácií
19.10.2011
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností.
Mesto Rajec z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania, vykonáva podľa § 19 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov doručenie ísomnosti verejnou vyhláškou.
Presné označenie písomnosti:
Výzvy k platobným výmerom za komunálny odpad vyrubeným podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a VZN 12/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad v Meste Rajec za obdobie r. 2011.
Miesto uloženia písomnosti:
Mestský úrad v Rajci, Námestie SNP 2/2, Rajec
Adresáti písomnosti:
Veliký Pavol,nar.1961,Nádražná 593/58,Rajec; Janigová Irena,nar.1947,Hollého 612/109,Rajec;
Kypus Ľubomír,nar.1965,Hurbanova 558/11,Rajec; Štefanco Igor,nar.1967,Lipová 158/7-69,Rajec;
Hric Štefan,nar.1955,Vojtova 88/6,Rajec; Petráková Marcela,nar.1980,Vojtova 88/6,Rajec;
Pauliny Jozef,nar.1964,Hollého 220/67,Rajec; Rolinčin Štefan,nar.1963,Lipová 157/6,Rajec;
Mačák Peter,nar.1965,Hollého 162/16,Rajec; Šujanská Alžbeta,nar.1931,Nám. SNP 10/10,Rajec;
Mieresová Mária,nar.1954,Ružová 192/2,Rajec; Balvan Štefan,nar1961,M.R.Štefánika 617/3,Rajec;
Kovandová Adriana,nar.1987,Vojtova 85/3,Rajec; Kovanda Tomáš,nar.1985,Vojtova 85/3,Rajec;
Nemeth Marian,nar.1959,Partizánska 992/64,Rajec; Martinka Marian,nar.1969,Ružová 192/2,Rajec;
Mičuda Zdenko,nar.1968,S.Chalupku 1087/32,Rajec; Benovič Zuzana,nar.1970,Bystrická 82/10,Rajec;
Katrenová Renáta,nar.1970,Hollého 160/10,Rajec; Strkáč Ján,nar.1954,Kostolná 65/37,Rajec;
Slyšková Eva,nar.1959,Rajec
Adresáti si môžu uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Rajci, finančný odbor, Námestie SNP 2/2, I. poschodie č. dv. 23 v pracovných dňoch počas stránkových hodín. ...viac informácií
03.10.2011
Verejná vyhláška.  Oznámenie o začatí konania na predÍženie platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho prejednania. ... viac informácií
29.09.2011
Mestský úrad v Rajci v spolupráci s firmou SAGI, s. r. o. organizuje zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 05.10.2011 o 15,00 hodine na miestnom trhovisku. ... viac informácií
29.09.2011
Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a nadváhových odpadov. ... viac informácií
28.09.2011
OZNAM PRE OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POTRAVINOVÚ POMOC
Mesto Rajec oznamuje občanom, ktorí boli zapísaní do zoznamu žiadateľov o potravinovú pomoc, že potraviny (múka a cestoviny) sa budú vydávať v Prevádzke separovaného zberu, ul. Fučíkova (vedľa bývalého ľudového družstva Rezbár)v dňoch 29.- 30.9. 2011 v čase od 10.00 do 15.00 hod. Je potrebné priniesť so sebou: − doklad, ktorým sa žiadateľ zapísal do zoznamu žiadateľov o potravinovú pomoc; − občiansky preukaz. Potravinová pomoc nebude vydaná žiadateľom, ktorí nepredložia doklady o nároku na túto pomoc. Každý žiadateľ o potravinovú pomoc si musí zabezpečiť odvoz potravín. Prosíme občanov, ktorí majú nárok na potravinovú pomoc, aby pri vydávaní potravín svojim správaním pomohli zachovať pokojný priebeh ich vydávania. ... viac informácií
27.09.2011
Verejná vyhláška.
Mesto Rajec oznamuje občanom, že v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov bolo doručené na mesto Rajec Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán Obce Valča – Zmeny a doplnky č.1. ... viac informácií
16.09.2011
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 08.09.2011 č. 105-122 plné znenie. ... viac informácií
09.09.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2011/2012 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec. ...viac informácií
09.09.2011
POTRAVINOVÁ POMOC
Na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR, sa bude poskytovať potravinová pomoc – bezplatný výdaj potravín pre znevýhodnených občanov a rodiny. Potravinová pomoc sa poskytuje vo forme bezplatného dodania 20 kg múky a 20 kg cestovín. Na potravinovú pomoc majú nárok: - fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke; - poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 Eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku); - osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie); - deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách; - deti v náhradnej rodinnej starostlivosti; - deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti; - obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti. ...viac informácií
07.09.2011
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE
ODVOLÁVA dňom 07.09.2011 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU, ktorý bol vyhlásený na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Žilina a Bytča. ...viac informácií
05.09.2011
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Rajec V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08. septembra 2011 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.....viac informácií
26.08.2011
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU, na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Žilina a Bytča, od 26. 08.2011 - do odvolania. ...viac informácií
25.08.2011
Mesto Rajec oznamuje zámer prenechať majetok mesta Rajec do nájmu podľa zákona 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a, ods. 9 pís. c) prípad osobitného zreteľa a to pozemky užívané ako záhrady za bytovým domom č.s. 387 na ul. Obrancov mieru v Rajci. ...viac informácií
19.08.2011
Návrh všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2011/2012 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec. ... viac informácií
19.08.2011
Návrh všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebísk v meste Rajec; Prevádzkový poriadok pohrebiska - Mestské pohrebisko; Prevádzkový poriadok pohrebiska - Evanjelické pohrebisko. ... viac informácií
15.08.2011
Návrh všeobecne záväzné nariadenie mesta Rajec ,o ovzduší a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. ... viac informácií
03.08.2011
Uznesenie schválené na mimoriadmon zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 28.07.2011 č. 104 plné znenie. ... viac informácií
25.07.2011
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Rajec V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. júla 2011 o 08.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.....viac informácií
06.07.2011
Verejný oznam - Elektrifikácia ZO Tŕstie II. v Rajci
Vážení občania, Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina doručilo na Mestský úrad Rajec situáciu stavby: Rajec, Tŕstie, zahustenie DTS a rozšírenie zemnej káblovej NNK siete pre záhradkársku osadu na pripomienkovanie. ...viac informácií
17.06.2011
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 09.06.2011 č. 068-103 plné znenie. ... viac informácií
17.06.2011
Nariadenie o záväznej časti zmeny a doplnku č.1 Územného plánu mesta Rajec....viac informácií
15.06.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2011 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach. ...viac informácií
13.06.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev ...viac informácií
13.06.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011 o záväznej časti zmeny a doplnku č.1 Územného plánu mesta Rajec. ...viac informácií
13.06.2011
Dodatok č.1 k VZN č.13/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011. ...viac informácií
13.06.2011
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2010 o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností. ...viac informácií
13.06.2011
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č.2/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec. ...viac informácií
13.06.2011
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA RAJEC ZA ROK 2010...viac informácií
07.06.2011
Oznámenie o dražbe v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovol'ných dražbách a o doplneni zákona SNR Č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov... viac informácií
06.06.2011
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Rajec V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. júna 2011 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.....viac informácií
24.05.2011
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 13/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011. ... viac informácií
24.05.2011
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec. ... viac informácií
24.05.2011
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností. ... viac informácií
24.05.2011
Návrh všeobecne záväzneho nariadenia Mesta Rajec  o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach. ... viac informácií
24.05.2011
M-Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2010... viac informácií
23.05.2011
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Rajec na II. polrok 2011. ... viac informácií
18.05.2011
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností.
Mesto Rajec z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania, vykonáva podľa § 19 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov doručenie ísomnosti verejnou vyhláškou.
Presné označenie písomnosti:
Platobné výmery za komunálny odpad vyrubeným podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a VZN 12/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad v Meste Rajec za obdobie r. 2011.
Miesto uloženia písomnosti:
Mestský úrad v Rajci, Námestie SNP 2/2, Rajec
Adresáti písomnosti:
Veliký Pavol,nar.1961,Nádražná 593/58,Rajec; Janigová Irena,nar.1947,Hollého 612/109,Rajec;
Kypus Ľubomír,nar.1965,Hurbanova 558/11,Rajec; Štefanco Igor,nar.1967,Lipová 158/7-69,Rajec;
Hric Štefan,nar.1955,Vojtova 88/6,Rajec; Petráková Marcela,nar.1980,Vojtova 88/6,Rajec;
Pauliny Jozef,nar.1964,Hollého 220/67,01501 Rajec; Rolinčin Štefan,nar.1963,Lipová 157/6,Rajec;
Lednická Štefánia,nar.1921,Hollého 238/85,Rajec; Mačák Peter,nar.1965,Hollého 162/16,Rajec;
Šujanská Alžbeta,nar.1931,Nám. SNP 10/10,Rajec; Žideková Emília,nar.1954,1. mája 429/20,Rajec;
Mieresová Mária,nar.1954,Ružová 192/2,Rajec; Andrísek Vladimír,PhDr,nar.1952,Smreková 189/3,Rajec;
Kovandová Adriana,nar.1987 Vojtova 85/3,Rajec;
Adresáti si môžu uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Rajci, finančný odbor, Námestie SNP 2/2, I. poschodie č. dv. 23 v pracovných dňoch počas stránkových hodín. ...viac informácií
12.05.2011
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o výber najvhodnejšieho záujemcu o nájom nebytových priestorov - kuchyne s príslušenstvom v dome č.s. 412 na ul. 1. mája v Rajci. ... viac informácií
12.05.2011
Uznesenia schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 05.05.2011 č. 066-067 plné znenie. ... viac informácií
10.05.2011
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011... viac informácií
02.05.2011
Oznámenie o prerušení prevádzky Materských škôl počas letných prázdnin. .. viac informácií
02.05.2011
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Rajec V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 05. mája 2011 o 08.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.....viac informácií
02.05.2011
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa.
Primátor mesta Rajec podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, 1. mája 412/1, Rajec. ... viac informácií
18.04.2011
Výzva na podávanie návrhu / ponuky; obchodná verejná súťaž o výber najhodnejšieho záujemcu o nájom nebytových priestorov - Kuchyňa s príslušenstvom nachádzajúce sa v dome č.s. 412 na ul. 1. mája v Rajci. Podmienky súťaže ...viac informácií
08.04.2011
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č.5/2010
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2010/2011 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec. ...viac informácií
06.04.2011
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 31.03.2011 č. 041-065 plné znenie. ... viac informácií
31.03.2011
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, predaja a nájmu hnutel'ných a nehnuteľných veci prostredníctvom elektronickej aukcie. ... viac informácií
28.03.2011
Dodatok č.2 k Smernici o určovaní cien, postupu a podmienok pre nájom nebytových priestorov a ostatného nehnuteľného majetku v meste Rajec č.42/2009 schválenej uznesením MZ 3.9.2009 pod.č.113/09. ...viac informácií
28.03.2011
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Rajec V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31. marca 2011 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.....viac informácií
15.03.2011
Návrh dodatku č.1 k VZN č.5/2010
o mieste a časezápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2010/2011 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec.
07.03.2011
Dodatok č.2 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Rajec. ,,,viac informácií
01.03.2011
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 24.02.2011 č. 026-040 plné znenie. ... viac informácií
25.02.2011
Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č.1 Územného plánu mesta Rajec.... viac informácií
21.02.2011
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Rajec V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2011 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.....viac informácií
15.02.2011
Uznesenia schválené na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 08.02.2011 č. 023-025 plné znenie. ... viac informácií
04.02.2011
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Rajec V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08. februára 2011 o 16.00 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.....viac informácií
27.01.2011
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci konaného dňa 20.01.2011 č. 001-022 plné znenie. ... viac informácií
17.01.2011
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo
Primátor mesta Rajec V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. januára 2011 o 16.30 h v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci.....viac informácií
17.01.2011
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností.
Mesto Rajec z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania, vykonáva podľa § 19 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov doručenie ísomnosti verejnou vyhláškou.
Presné označenie písomnosti:
Platobné výmery a výzvy na platobné výmery za komunálny odpad vyrubeným podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a VZN 12/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad v Meste Rajec za obdobie r. 2011.
Miesto uloženia písomnosti:
Mestský úrad v Rajci, Námestie SNP 2/2, Rajec
Adresáti písomnosti:
Ľubomír Kypus,.1965,Hurbanova 558/11,Rajec; Janigová Irena,.1947,Hollého 612/109,Rajec;
Zuzana Benovič,.1970,Bystrická 82/10,Rajec; Zuzana Benovič,.1970,Bystrická 82/10,Rajec;
Kovandová Adriana,.1987,Vojtova 85/3,Rajec; Petráková Marcela,.1980,Vojtova 88/6,Rajec;
Hric Štefan,.1955,Vojtova 88/6,Rajec; Rolinčin Štefan,.1963,Lipová 157/6,Rajec;
Kosterová Anna,.1952,Obrancov mieru 402/53,Rajec; Mačák Peter,.1965,Hollého 162/16,Rajec;
Šujanská Alžbeta,.1931,Nám. SNP 10/10,Rajec; Veliký Pavol,.1961,Nádražná 593/58,Rajec;
Linet Milan,.1974,Lúčna 1132/24,Rajec; Nemeth Marian,.1959,Partizánska 992/64,Rajec;
Mieresová Mária,.1954,Ružová 192/2,Rajec; Matinka Marian,.1979,Ružová 192/2,Rajec;
Štefanco Igor,.1967,Lipová 158/7,Rajec; Kučera Miroslav,.1977,Kmeťova 650/2,Rajec;
Petríková Monika,Smreková 188/2,Rajec; Kieferová Katarína Mgr.,.1973,Jánošíkova 540/47,Rajec;
Adresáti si môžu uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Rajci, finančný odbor, Námestie SNP 2/2, I. poschodie č. dv. 23 v pracovných dňoch počas stránkových hodín. ...viac informácií

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa