Úradné oznamy - rok 2012

Informácie pre obyvateľov Mesta Rajec k prijatým Všeobecne záväzných nariadeniach pre kalendárny rok 2013.

Vážení spoluobčania,

      poslanci Mestského zastupiteľstva sa na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 dohodli, že Vás budeme písomne informovať o zmenách miestnych daní a poplatkov pre rok 2013.
     Poslanci mestského zastupiteľstva Mesta Rajec si uvedomujú vážnosť situácie v rozpočte mesta a s plnou vážnosťou si uvedomujú aj finančnú situáciu našich občanov, situáciu v našich rodinách a preto sa pristúpilo len k miernemu navýšeniu poplatku za komunálny odpad v nevyhnutnej miere.
      Vážení spoluobčania, v tomto informačnom materiáli Vám popisujeme konkrétne zmeny oproti roku 2012. Veríme, že pochopíte opatrenia, ktoré mestské zastupiteľstvo muselo prijať pre rok 2013 a spoločnými silami zvládneme rok ktorý je pred nami.
      Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych, veľa zdravia, šťastia a vzájomnej lásky do Nového roku, Vám prajú poslanci mesta a primátor.

                                                                                                               Ing. Ján Rybárik  v.r.
                                                                                                                 primátor mesta

 
 
Pokladničné hodiny  
 
Pokladňa Mesta Rajec počas vianočných a novoročných sviatkov
 
  Štvrtok 20.12.2012 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00  
  Piatok 21.12.2012 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00  
  Štvrtok 27.12.2012 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00  
  Piatok 28.12.2012 8:00 - 11:00    
  Pondelok 31.12.2012    NESTRÁNKOVÝ DEŇ - INVENTÚRA
  Streda 02.01.2013    NESTRÁNKOVÝ DEŇ - INVENTÚRA
 
 
 
                    Prosíme Vás, aby ste platby v hotovosti vykonávali len v uvedených pokladničných hodinách.
                    Ďakujeme za porozumenie.

Prerušenie telekomunikačných služieb v meste Rajec

zverejnené: 07.12.2012

Slovak Telekom logo
 

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., si dovoľuje informovať verejnosť o plánovanom prerušení  telekomunikačných služieb vo verejnej telefónnej sieti, ktoré bude:  

                                              v sobotu 8. decembra 2012 od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Prerušenie prevádzky bude spôsobené nevyhnutným technickým zásahom na telekomunikačnej ústredni v Rajci. Dôjde k prerušeniu jednotlivých liniek na maximálne 1 hodinu.

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., sa za výpadok ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie všetkým dotknutým zákazníkom.

V Banskej Bystrici, 6.12.2012                                                 Sekcia zriaď. a údržby sietí a služieb 
                                                                                                           Slovak Telekom, a. s.  

zverejné: 04.12.2012

Vývoz komunálneho odpadu v mesiaci december

Mestský úrad v Rajci oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu v mesiaci december bude nasledovne:

 -   streda 05.12.2012 pre občanov a podnikateľské subjekty
 -   streda 12.12.2012 pre občanov a podnikateľské subjekty
 -   utorok 18.12. 2012 pre občanov a podnikateľské subjekty
 -   sobota 22.12. 2012 pre občanov
 -   štvrtok 27.12.2012 pre občanov a podnikateľské subjekty

Zber PET fliaš a tetrapakov bude v piatok 07.12. 2012 o 07:00 hodine.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec na 1. polrok 2013

zverejnené: 26.11.2012;
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec na 1. polrok 2013.
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta v 1. polroku 2013 (ďalej aj kontrolná činnosť) bude vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrolná činnosť bude zameraná najmä na výkon kontroly a na spracovanie odborných stanovísk. Viac informácií príloha.
Príloha:
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajec na 1. polrok 2013

 

Obchodná verejná súťaž

zverejnené: 26.11.2012 
Výzva na podávanie  návrhov na uzavretie zmluvy
Mesto Rajec, vyhlasuje podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. ObZ v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva  majetku mesta,to nehnuteľností,ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Rajec a to:
 - domu súpisné číslo 37 postavenom na KNC parcele č. 703/2;
 - pozemku parcela č. 703/2 KN-C, druh pozemku zastavané plochy nádvoria o výmere 170 m2, zapísané na liste vlastníctva č.1500;
 - pozemku parcela č. 703/5 KN-C, druh ostatné plochy o výmere 995 m2 podľa geometrického plánu číslo 43432611-16/2012 dňa 24.7.2012
Prílohy:
Obchodná verejná súťaž - Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy
Súťažný návrh pre „Verejnú obchodnú súťaž .....................“ FO
Súťažný návrh pre „Verejnú obchodnú súťaž .....................“ FO (živnostníci) / PO
Kúpna zmluva
Súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade s § 7 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Čestné vyhlásenie že som sa oboznámil zo stavom predmetu kúpy - FO
Čestné vyhlásenie že som sa oboznámil zo stavom predmetu kúpy - FO (živnostníci) / PO
Čestné vyhlasenie, že v čase podania súťažného návrhu/ponuky na kúpu/nájom nebolo vyhlásené konkurzné konanie
Čestné vyhlásenie, že v čase podania súťažného návrhu/ponuky na kúpu/nájom nemám/mám po lehote splatnosti žiadne záväzky
Čestné vyhlásenie, že súhlasím s úhradou výdavkov súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva
List vlastníctva
Geometrický plán
Obrazová príloha
Snímka z katastrálnej mapy
Pôdorys
Územný plán Mesta Rajec
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 105/2012
Vyjadrenie - SEVAK
Vyjadrenie - SPP
Vyjadrenie - SSE
Vyjadrenie - Slovak Telekom
« späť 1 2 3 4 5 6 8 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa