Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja - 2017

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

     Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 Mesta Rajec o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Rajec - súbor pdf. (tu)

Voľby VÚC 2017 - hlavná sekcia  ...naspäť

VÝSLEDKY VOLIEB DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA MESTO RAJEC

VÝSLEDKY VOLIEB DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA MESTO RAJEC
   VÝSLEDKY VOLIEB DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA MESTO RAJEC konané dňa 4. novembra 2017 Sumár za mesto Rajec Sumár za volebné okrsky VO-1 VO-2 VO-3 VO-4 Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4982 1492 1073 1197 1220 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili… viac informácii

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - voliči s trvalým pobytom Rajec

MESTO RAJEC Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22   V Rajci 05.10.2017 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja - voliči s trvalým pobytom Rajec   Mesto Rajec oznamuje občan s trvalým pobytom Rajec   - Deň a čas konania volieb: 4.11.2017 od 7… viac informácii

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja Meno, priezvisko,titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany Juraj Blanár, Ing., 51 r., predseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Smer - sociálna demokracia Peter Cibulka, Mgr.… viac informácii

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja - Volebný obvod č.11

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho krajaVolebných obvod č. 11 Vo volebnom obvode sa volí 13 poslancov.   Meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany Beáta Badibangová, 46 r., sekretárka, Strečno… viac informácii

Oznam na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznam na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Oznam na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.   Mesto Rajec oznamuje pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja v roku 2017   nasledovnú elektronickú adresu: Elektronická schránka - Ústredný portál verejnej správy    … viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa