Návrhy všeobecne záväzných nariadení a dokumentov

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 24.05.2018

Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2017  ...viac informácií   Hodnotiaca správa k 31.12.2017 ...viac informácií   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v… viac informácii

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2018. ...viac informácií   viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 13.02.2018

Návrh Dodatku č. 1 VZN č. 10/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec; Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych… viac informácii

Zverejnenie zámeru - MEDICA-DENT s.r.o., ul. Hollého 200, Rajec; 12.02.2018

ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575 podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku… viac informácii

Zverejnenie zámeru - emBuild, s.r.o., Revolučná 10, Žilina; 12.02.2018

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 podľa § 9a, ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o… viac informácii

Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu - MAS Rajecká dolina

ZVEREJNENIE ZÁMERU   prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí   Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575   podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 08.11.2017

  Návrh Plánu kontrolnej činnosti havnej kontrolórky Mesta Rajec na 1. polrok 2018 ...viac informácií Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2013 o odpadoch  ...viac informácií              … viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec - 26.9.2017

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ...viac informácií Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-31.7.2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec ...viac informácií   ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu… viac informácii

Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-6.6.2017

    NÁVRH Všeobecného záväzného nariadenia č. .../2017 Mesta Rajec o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Rajec. viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa