Organizačný poriadok

ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Mestského úradu Rajec
 
Primátor mesta v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento Organizačný poriadok Mestského úradu Rajec.
 
§ 1
 
1. Organizačný poriadok Mestského úradu Rajec je základnou organizačnou právnou normou mestského úradu a je záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich na mestskom úrade.
2. Organizačný poriadok upravuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť a vnútornú právomoc jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy.
3. Je vypracovaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení a Štatútom Mesta Rajec.
4. Tento organizačný poriadok platí pre zamestnancov, ktorí sú v pracovno - právnom alebo obdobnom vzťahu k Mestu Rajec, ktoré vystupuje ako právnická osoba.
 
PRVÁ HLAVA
PRÁVNE POSTAVENIE MESTSKÉHO ÚRADU

§ 2
 
1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva a plní úlohy v zmysle zákona o obecnom zriadení.
2. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu. Je zložený zo zamestnancov mesta, ktorí sú zamestnancami vo verejnej správe.
3. Mestský úrad zabezpečuje:
a) odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom,
b) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
c) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
d) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
e) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
f) zabezpečuje ďalšie úlohy týkajúce sa preneseného výkonu štátnej správy v zmysle platných právnych predpisov,
g) zabezpečuje úlohy vyplývajúce z originálnych právomocí v zmysle platných predpisov,
h) koordinuje spoluprácu s organizáciami a spoločnosťami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sleduje výkon štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu a na základe analýzy ich stavu určuje koncepčné riešenia,
ch) zabezpečuje realizáciu vyhlásených volieb, referend a zhromaždení občanov,
4. Usmerňuje v zmysle prijatých uznesení mestského zastupiteľstva organizácie a zariadenia mesta.
5. Mestský úrad má sídlo v Rajci, na adrese Nám. SNP 2/2, 015 22, Rajec.
 
DRUHÁ HLAVA
POSTAVENIE PRIMÁTORA MESTA, ZÁSTUPCU PRIMÁTORA
A HLAVNÉHO KONTROLÓRA VO VZŤAHU K MESTSKÉMU ÚRADU
 
§ 3
PRIMÁTOR MESTA

1. Primátor je najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom mesta, ktorý schvaľuje vnútorné riadené dokumenty, rozhoduje o všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva.
2. Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy :
a) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok Mestského úradu, ďalej len (MsÚ) , poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku MsÚ,
b) vykonáva správu mesta v súlade so zákonmi, Štatútom mesta Rajec, všeobecne záväznými nariadeniami mesta,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
e) poveruje a odvoláva zástupcu primátora,
f) vymenúva a odvoláva prednostu MsÚ,
g) na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, alebo rady školy, uzatvára pracovnú zmluvu s riaditeľmi rozpočtových organizácií zriadených mestom, a hlavným kontrolórom mesta,
h) rozhoduje o personálnych a platových náležitostiach zamestnancov mesta a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
i) poveruje zamestnancov mesta rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
j) udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych záležitostiach.
 
§ 4
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA
 
Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého poveruje a odvoláva primátor mesta. Zástupca primátora mesta zastupuje primátora mesta v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení.
 
§ 5
HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA
 
Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo a jemu je za výkon svojej činnosti zodpovedný.
Hlavný kontrolór mesta je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona o výkone prác vo verejnom záujme.
 
5. 1. Rozsah kontrolnej činnosti a úloh hlavného kontrolóra upravuje zákon:
a) SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení,
b) NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
c) NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
5. 2. Hlavný kontrolór najmä:
a) kontroluje plnenie úloh mesta v rámci rozsahu svojej právomoci,
b) kontroluje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva,
c) kontroluje dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní a hospodárení s majetkom mesta,
d) kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie mesta,
e) kontroluje vybavovanie sťažností a petícií,
f) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta.
 
5. 3. Kontrolnej činnosti podlieha:
a) mestský úrad,
b) rozpočtové organizácie zriadené mestom,
c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúceho sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 
5. 4. Hlavný kontrolór
a) pri výkone hore uvedených úloh je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, ako aj iných dokumentov mesta v rozsahu kontrolnej činnosti.
b) je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.
c) Hlavný kontrolór mesta v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré sú uvedené v § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta, ktorí schválilo mestské zastupiteľstvo. Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právnom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní.
 
5. 5 Hlavný kontrolór okrem kontrolnej činnosti plní najmä tieto úlohy :
a) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
d) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
f) preveruje dodržanie podmienok mesta pred prijatím návratných zdrojov financovania a sleduje vývoj dlhu mesta v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
g) plní povinnosti zodpovednej osoby podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
 
TRETIA HLAVA
ORGANIZÁCIA MESTSKÉHO ÚRADU A JEHO PÔSOBNOSŤ
 
§ 6
 
1. Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta.
2. Na čele mestského úradu je prednosta mestského úradu.
3. Vnútorná štruktúra MsÚ je rozčlenená po oddeleniach. Oddelenie je základná organizačná zložka úradu, ktorá je funkčne zameraná na činnosti patriace odborne do jedného celku, a tieto sú rozdelené do príslušných referátov (podrobnejšie v prílohe organizačnej štruktúry MsÚ) .
4. Oddelenie riadi vedúci oddelenia, ktorý je priamo podriadený prednostovi.
5. Mestský úrad sa člení na:
- sekretariát primátora a prednostu,
- oddelenie vnútornej správy a matriky,
- oddelenie finančné a správy mestského majetku,
- oddelenie výstavby, životného prostredia a údržby,
- oddelenie kultúry.
Súčasťou mestského úradu je aj zriadený spoločný obecný úrad, ktorý zabezpečuje samosprávnu pôsobnosť zmluvne združených obcí vo veciach preneseného výkonu štátnej správy a podľa kompetencií uvedených v Zákone č. 416/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zamestnanci spoločnéhoobecného úradu sú zaradení do štruktúr oddelení podľa ich odbornej kvalifikácie:
a) referent pre koordináciu a ekonomickú činnosť - oddelenie finančné a správy mestského majetku,
b) referent pre opatrovateľskú a sociálnu službu - oddelenie vnútornej správy a matriky,
c) referenti na úsek územného plánovania a stavebného priadku – oddelenie výstavby, životného prostredia a údržby,
d) referenti na úseku spracovania miezd - oddelenie finančné a správy mestského majetku.
7. Zariadenia bez právnej subjektivity:
- Materská škola Obrancov mieru,
- Materská škola Mudrochova,
- školské jedálne pri materských školách
8. Ostatné účelové zariadenia:
- denné centrum pre seniorov, kultúrny dom, trhovisko,
- mestské múzeum, radnica, veľká a malá zasadacia miestnosť.
9. Zariadenia bez právnej subjektivity a ostatné účelové zariadenia sú subordinačne začlenené v štruktúre MsÚ nasledovne:
a) Materská škola Obrancov mieru a Materská škola Mudrochova, školské jedálne pri materských školách - zodpovedný koordinátor oddelenie finančné, okrem činností súvisiacich s výchovnovzdelávacím procesom za ktoré zodpovedá riaditeľka materskej školy,
b) denné centrum pre seniorov, malá zasadacia miestnosť - zodpovedný koordinátor oddelenie vnútornej správy a matriky,
c  trhovisko - zodpovedný koordinátor oddelenie výstavby, životného prostredia a údržby,
d) mestské múzeum, radnica, veľká zasadacia miestnosť, kultúrny dom - zodpovedný koordinátor oddelenie kultúry.
10. MsÚ zabezpečuje komplexnú logistickú podporu činnosti mestskej polície Rajec, podrobnejšie určenú ustanoveniami osobitných zákonov, prípadne ich špecifikácií vydaných vnútornými smernicami, alebo inými usmerneniami schválenými štatutárom mesta, ktorá je obojstranne záväzná. Vlastná činnosťmestskej polície a jej pôsobenia podľa zákona o obecnej polícií č. 564/1991 Zb. nie je týmto dotknutá.
11. MsÚ spolupracuje s organizáciami s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - rozpočtové organizácie: Základná škola Lipová, Základná umelecká škola a Domov vďaky, plnením spoločných úloh schválených „Rozpočtom a programovým rozpočtom Mesta Rajec“ na daný kalendárny rok.
MsÚ môže vykonávať kontrolu v rozpočtových organizáciách, koordinovať ich činnosť a poskytovať metodickú pomoc podľa funkčného zaradenia jednotlivých oddelení poverením primátora mesta. Obdobne môže MsÚ vykonávať kontrolu účelnosti vynakladaných prostriedkov aj v iných organizáciách, združeniach a fyzických osobách, ktorým bola poskytnutá dotácia alebo finančné prostriedky z rozpočtu mesta v súlade s platnou legislatívou.
12. Všetky organizačné zložky MsÚ sú povinné navzájom úzko spolupracovať a zabezpečovať koordináciu práce tak, aby sa zaručila jednotnosť riadenia a rozhodovania, ako aj komplexnosť riešenia úloh MsÚ. Oddelenia podávajú návrhy na riešenie zásadných otázok prostredníctvom vedúcich oddelení rednostovi MsÚ alebo primátorovi mesta.
13. Pokiaľ tento organizačný poriadok nevymedzí príslušnosť pre vykonanie niektorých činností, vybavuje vec oddelenie, ktoré obvykle príbuzné činnosti vykonáva, v sporných prípadoch rozhoduje prednosta MsÚ.
 
§ 7
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU
 
1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta, ktorému za svoju činnosť zodpovedá.
2. Zastupuje MsÚ navonok.
3. V dobe neprítomnosti primátora je prednosta oprávnený vykonávať pracovné činnosti v rozsahu písomného poverenia primátora,
4. Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:
a) organizuje prácu mestského úradu s dôrazom na vykonávanie pravidelných porád s vedúcimi oddelení v súvislosti s ich činnosťou a činnosťou úradu, vydávaním úloh a ich kontrolou,
b) podieľa sa na príprave a vydávaní smerníc, pokynov a príkazov zabezpečujúcich chod MsÚ,
c) dbá o účelnú organizáciu práce jednotlivých oddelení MsÚ,
d) sleduje výkon štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu, na základe analýzy ich stavu, určuje koncepčné riešenia,
e) riadi, organizuje a kontroluje logistickú podporu mestského úradu,
f) stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
g) dbá o materiálno- technické vybavenie MsÚ a orgánov mesta, h) riadi, kontroluje a hodnotí prácu vedúcich zamestnancov a určuje ich pracovné náplne,
ch) je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno- právnych a pracovných ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným zamestnancom mesta,
i) stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mestského úradu,
j) organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti s primátorom základné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia,
k) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
l) zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, m) plní úlohy na úrovni vzťahov a spolupráce s orgánmi štátnej správy, orgánmi verejnej správy, podnikmi a organizáciami, ktoré pôsobia na území mesta, n) koordinuje a riadi spoluprácu MsÚ s organizáciami a spoločnosťami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a spoločného obecného úradu,
o) má právo zúčastňovať sa zasadnutí komisií MsZ.
5. Navrhuje primátorovi pracovnoprávne záležitosti MsÚ,
6. Pripravuje koncepčné návrhy súvisiace s rozvojom MsÚ a projektovými zámermi mesta,
7. Plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu.
 
§ 8
VEDÚCI ODDELENIA
 
1. Vedúceho oddelenia vymenúva, príp. poveruje do funkcie primátor mesta.
2. Vedúci oddelení sú podriadení prednostovi MsÚ a primátorovi mesta.
3. Vedúci oddelenia priamo riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia. Metodicky usmerňuje a koordinuje pracovné činnosti riadeného oddelenia. Zodpovedá :
a) za riešenia a realizáciu úloh mestského úradu patriacich do jeho pôsobnosti,
b) za účelné hospodárenie a využívanie rozpočtových prostriedkov,
c) za dodržiavanie ochrany hospodárskeho a obchodného tajomstva,
d) za včasné, správne a komplexné plnenie úloh oddelenia,
e) za vypracúvanie stanovísk, interných predpisov odborných a metodických pokynov v riadenej oblasti,
f) za výkon kontrolnej činnosti v kompetencii oddelenia,
g) za odborné konzultácie súvisiace s činnosťou oddelenia,
h) za zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov v rámci oddelenia,
i) za podávanie návrhov na systematizáciu pracovných miest zamestnancov oddelenia,
j) za vypracovanie pracovných náplní zamestnancov oddelenia,
k) za vypracovanie návrhov na všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa príslušného oddelenia,
l) za prípravu podkladov na rokovanie určenej komisie, vedie a spracováva jej agendu,
m) za prípravu podkladov pre rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
n) za spracovanie štatistických výkazov za svoju oblasť zodpovednosti,
o) za archiváciu dokladov v rámci svojej agendy a dohliada na archiváciu oddelenia,
p) za prípravu dokumentácie oddelenia, v rámci oddelení mestského úradu a vedenia mesta,
q) za spracovanie mesačných výkazov – evidencia dochádzky zamestnancov oddelenia, stravné lístky a súvisiace doklady,
r) za spracovanie podkladov a súhrnných správ oddelenia,
s) za spracovanie podkladov na prejednávanie sťažností, podnetov, petícií a priestupkov v kompetencií oddelenia,
t) za tvorbu interných smerníc a vypracovávanie všeobecne záväzných nariadení v súčinnosti s ostatnými oddeleniami mestského úradu,
u) za zabezpečenie svojho zastupovania na oddelení počas svojej neprítomnosti.
5. Podľa potreby vykonáva kontrolu v rozpočtových organizáciách poverením primátora mesta,
6. Koordinuje činnosť a poskytuje metodickú pomoc rozpočtovým organizáciám podľa funkčného zaradenia oddelenia,
7. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného.
 
§ 9
ZAMESTNANCI MESTSKÉHO ÚRADU
 
1. Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu sú upravené v Zákonníku práce, Zákone o výkone prác vo verejnom záujme a v predpisoch na ich vykonanie, ako aj v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a v Pracovnom poriadku Mestského úradu Rajec.
2. Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu sú zakotvené tiež v pracovnej zmluve, vo vnútroorganizačných normatívnych právnych aktoch a v pokynoch a príkazoch primátora. Zamestnanci mestského úradu plnia úlohy podľa organizačného začlenenia do štruktúr oddelení podľa prílohy 1 a spadajú do podriadenosti vedúcich týchto oddelení.
 
ŠTVRTÁ HLAVA
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTÍ ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV MESTSKÉHO ÚRADU
 
§ 10
 
Oddelenia mestského úradu sú základnými organizačnými útvarmi na ktorých čele je vedúci. Jednotlivé oddelenia medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre nich vyplývajú.
 
§ 11
SEKRETARIÁT PRIMÁTORA MESTA A PREDNOSTU MESTSKÉHO ÚRADU
 
Je organizačne zaradené do oddelenia vnútornej správy a matriky. V rámci plnenia úloh sekretariát zabezpečuje:
a) agendu primátora mesta a prednostu MsÚ,
b) vybavuje agendu a spisovú agendu primátora a prednostu mestského úradu,
c) zostavuje prehľad o dennom programe primátora,
d) organizačne zabezpečuje prijímanie zahraničných a domácich návštev mesta,
e) vykonáva sekretárske práce spojené s činnosťou primátora,
f) podieľa sa na príprave zasadania MsR a MsZ,
g) preberá a odovzdáva poštové zásielky podľa pokynov primátora a prednostu MsÚ,
h) vykonáva činnosť podateľne pri osobnom podávaní žiadosti a iných písomností,
i) vyhotovuje zápisnice z dôležitých ústnych jednaní primátora a prednostu MsÚ,
j) zabezpečuje telefonické a poštové spojenie,
k) vedie adresár orgánov samosprávy mesta,
l) sprostredkováva sprístupňovanie a nazeranie do Zbierok zákonov,
m) zabezpečuje správu registratúry mestského úradu,
n) zabezpečuje vyhľadávanie písomností v registratúrnom stredisku úradu podľa požiadaviek,
o) vydáva fotokópie dokladov uložených v registratúrnom stredisku podľa požiadaviek,
p) prijíma, triedi, eviduje, zabezpečuje obeh a odosielanie záznamov
q) vedie registratúrny denník,
r) spracováva príručnú registratúru,
s) pripravuje a vybavuje vyvedené spisy na odovzdanie do registratúrneho strediska v rámci obehu záznamov,
t) vedie evidenciu vnútroorganizačných predpisov,
u) vedie evidenciu zmlúv,
v) vedie evidenciu dohodnutých rokovaní a predkladá primátorovi k rokovaniu príslušné podklady a materiály,
w) vyhotovuje záznamy z dôležitých rokovaní u primátora a tieto archivuje,
x) pripravuje a zvoláva porady primátora, vyhotovuje z týchto porád zápisnice a zaisťuje ich rozoslanie,
y) sleduje a kontroluje plnenie úloh uložených primátorom,
z) predkladá primátorovi došlú korešpondenciu ako aj tú, ktorú si k predloženiu vyhradil,
aa) má na starosti komisiu ŠKŠ, podávanie žiadostí, ich evidovanie v registratúre, spísanie zmlúv o poskytnutí dotácií, ich zverejnenie na webovom sídle mesta, kontrola a evidencia vyúčtovania dotácií, vyhotovovanie finančných a administratívnych kontrol pri poskytnutí dotácií,
bb) vyhotovuje zápisy z rokovaní komisie ŠKŠ,
cc) vyhotovuje finančné kontroly k príslušným výdavkom,
dd) vyhotovuje darovacie zmluvy a zverejňuje ich,
ee) vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie informácie, doručuje ju na vybavenie zodpovedným pracovníkom, vyhotovuje odpovede na dožiadanie v zmysle infozákona a vyhotovovanie rozhodnutí,
ff) vybavuje žiadosti o poskytnutie informácie týkajúce sa činnosti odboru,
gg) zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií na úradnej tabuli,
hh) zabezpečuje elektronickú podateľňu formou pripojenie na slovensko. sk,
ii) vykonáva overovanie podpisov a listín,
jj) vykonáva činnosť zastupujúcej matrikárky,
kk) vykonáva činnosť zastupujúcej zapisovateľky rokovaní MsR a MsZ a vyhotovovanie uznesení a výpisov uznesení.
 
§ 12
ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY A MATRIKY
 
12. 1 Príprava dokumentácie
a) na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady za svoju oblasť zodpovednosti,
b) a podkladov na rokovanie komisie na ochranu verejného poriadku, sociálno- zdravotnej komisie, komisie pre školstvo, kultúru a šport, vedie a spracováva agendu týchto komisií,
c) k činnosti oddelenia vnútornej správy na základe náplne oddelenia a agendy pracovníkov oddelenia v rámci oddelenia a medzi jednotlivými oddeleniami a vedením mesta,
d) na vypracovanie interných smerníc,
e) pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení v spolupráci s jednotlivými referátmi,
f) a podkladov do zmlúv v rozsahu kompetencie oddelenia,
g) pre interné doklady,
h) na vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
i) k mesačným výkazom činnosti oddelenia,
j) na prejednávanie sťažností, podnetov občanov a priestupkov v rámci náplne práce.
 
12. 2 Zasadnutia MsZ, MsR
a) zabezpečuje po stránke organizačnej, technickej a obsahovej prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady, vrátane sústredenia a rozoslania materiálov a odborných podkladov na tieto zasadnutia,
b) zabezpečuje vyhotovovanie zápisníc z rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva, vyhotovovanie uznesení týchto orgánov a ich rozoslanie príslušným nositeľom úloh,
c) zodpovedá za zverejnenie prijatých uznesení z rokovania mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta,
d) zodpovedá za zverejnenie zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva na webovej stránke mesta,
e) archivuje zápisnice,
f) vedie evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
g) vedie evidenciu orgánov mestského zastupiteľstva,
h) pripravuje podklady na odmeny poslancom, členom komisií.
 
12. 3 Voľby, referendá a zhromaždenia občanov
a) zabezpečuje po stránke organizačnej a technickej verejné zhromaždenia občanov,
b) zabezpečuje prípravu a priebeh volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva,
c) zabezpečuje prípravu a priebeh volieb do orgánov samosprávnych krajov na území mesta,
d) zabezpečuje prípravu a priebeh volieb do NR SR na území mesta,
e) zabezpečuje prípravu a priebeh voľby prezidenta na území mesta,
f) zabezpečuje prípravu a priebeh konania referenda na území mesta,
g) zabezpečuje prípravu a priebeh konania volieb do Európskeho parlamentu,
h) zabezpečuje prípravu a priebeh sčítania ľudu, domov a bytov v súčinnosti so štatistickými orgánmi SR podľa osobitných predpisov na území mesta.
 
12. 4 Sťažnosti
a) vedie centrálnu evidenciu sťažností,
b) vybavuje sťažnosti, ktoré sa týkajú činnosti oddelenia,
c) vybavuje petíciu, ktorá sa týka činnosti oddelenia.
 
12. 5 Evidencia obyvateľstva
a) prihlasuje občanov na trvalý pobyt,
b) vystavuje štatistické hlásenie o sťahovaní,
c) prihlasuje občanov na prechodný pobyt,
d) zrušuje záznam o trvalom a prechodnom pobyte,
e) po obdržaní odhlasovacieho lístka a na základe avíz, získaných z REGOB odhlasuje občanov z trvalého pobytu,
f) vykonáva zmenu pobytu občanov v mieste bydliska,
g) zaznamenáva všetky zmeny v evidencii a to : uzavretie manželstva, úMsRtie, rozvod, zmeny mena a priezviska, udelenie štátneho občianstva, narodenie dieťaťa. Uvedené zmeny zaznamenáva na prihlasovacích lístkoch, zmeny týkajúce sa pobytu občanov zaznamenáva aj v Registri obyvateľov SR,
h) vystavuje prihlasovací lístok na trvalý pobyt po udelení štátneho občianstva,
i) vydáva potvrdenia o trvalom pobyte, poslednom spoločnom bydlisku manželov k návrhu na rozvod manželstva,
j) na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby poskytuje údaje o pobyte občana a ďalších žiadaných informácií o občanovi,
k) vedie evidenciu obyvateľov, ktorí boli prepustení zo štátneho zväzku SR, ktorí si zvolili štátne občianstvo SR a ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR,
l) oznamuje skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie o udelení štátneho občianstva,
m) spracúva k 30. 6. kalendárneho roka menný zoznam všetkých občanov – mužov, ktorí majú v meste trvalý pobyt a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov veku pre príslušnú vojenskú správu,
n) oznamuje exekútorovi na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na vykonanie exekúcie,
o) uverejňuje na žiadosť exekútora podstatný obsah vyhlášky pri exekúcii predajom nehnuteľností,
p) urýchlene vybavuje dožiadania orgánov činných v trestnom konaní,
q) zabezpečuje označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a vedie ich evidenciu,
r) určuje stavbám súpisné a orientačné číslo a vedie ich evidenciu,
s) zaznamenáva všetky zmeny v evidencii na evidenčných listoch,
t) vedie evidenciu pridelených indexov domov,
u) vydáva rozhodnutia o určení súpisných a orientačných čísel,
v) vydáva oznámenia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla,
w) vystavuje hlásenia o pridelení, zmene a zrušení čísiel a názvov ulíc pre Centrálny register obyvateľov,
x) vydáva stanovisko o veku stavby,
y) spravuje úradnú tabuľu Mestského úradu v Rajci, zabezpečuje zverejňovanie VZN, uznesení mestského zastupiteľstva, oznamov, vyhlášok a pod.
 
12. 6 Personálna agenda
a) zabezpečuje komplexne personálnu agendu zamestnancov Mesta Rajec (mestský úra
d) ,
b) predkladá návrhy na zaraďovanie zamestnancov do platových tried a stupňov,
c) predkladá návrhy na zmenu zaradenia zamestnancov do platových tried a stupňov, predkladá návrh na odmeny pre zamestnancov v zmysle § 20 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov,
d) vedie evidenciu žiadostí o prijatie do zamestnania,
e) vybavuje písomnosti týkajúce sa personálnej agendy,
f) vedie evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
g) pripravuje podklady na výpočet platu primátora mesta,
h) predkladá návrh na určenie platu primátora mesta.
 
12. 7 Správa nebytových priestorov
a) zabezpečuje správu budovy MsÚ a radnice v rozsahu pravidelnej kontroly, vypracovania požiadaviek na opravu, údržbu a vykonávanie technických prehliadok výbavy a systémov, ktoré sú súčasťou objektov,
b) vyhotovuje zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove MsÚ a Radnice,
c) vystavuje faktúry za prenájom nebytových priestorov v budove MsÚ a Radnice,
d) zabezpečuje drobnú údržbu, vykurovanie a upratovanie MsÚ a Radnice,
e) zabezpečuje evidenciu vlastných a nájomných priestorov v budove MsÚ a Radnice.
 
12. 8 Správa majetku mesta, majetkoprávne usporiadanie
a) vedie, aktualizuje nehnuteľný majetok mesta, podieľa sa jeho majetkoprávnom usporiadaní,
b) vydáva stanoviská ku majetkoprávnemu usporiadaniu nehnuteľností občanov (potvrdenia o veku domu, potvrdenia o drobení pôdy, potvrdenia k vydržaniu pozemkov a pod. ) ,
c) pripravuje poklady ku prevodom/nájmom nehnuteľností v majetku mesta v zmysle zákona o majetku obcí (obchodno- verejné súťaže, dobrovoľná dražba, priamy predaj/nájom, osobitný zreteľ) , spolupracuje s právnikom mesta a ostatnými oddeleniami mesta,
d) zabezpečuje doklady potrebné k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľnosti, ako sú geometrické plány, znalecké posudky, delimitačné protokoly a iné doklady preukazujúce vlastníctvo,
e) zabezpečuje obhliadky hodnotených nehnuteľností znalcom,
f) vedie mapovú evidenciu, zabezpečuje jej aktualizáciu,
g) vykonáva register obnovy evidencie pozemkov, pozemkové úpravy.
h) vedie evidenciu zmlúv o nájme nebytových priestorov, pozemkov a iného majetku mesta na území mesta,
i) vykonáva zmeny v zmluvách o nájme nebytových priestorov, pozemkov vychádzajúcich zo strany nájomníka alebo prenajímateľa.
 
12. 9 Prevádzka denného centra
a) zabezpečuje správu budovy denného centra pre seniorov v rozsahu pravidelnej kontroly, vypracovania požiadaviek na opravu, údržbu a vykonávanie technických prehliadok výbavy a systémov, ktoré sú súčasťou objektu,
b) kontrola, údržba a zabezpečenie inventárneho vybavenia objektu,
c) zabezpečenie čistoty a poriadku v objekte,
d) napomáha pri organizovaní činnosti klubu dôchodcov,
e) zabezpečuje prenájom denného centra pre seniorov.
 
12. 10 Prevádzka motorových vozidiel
a) riadi a zabezpečuje prevádzku a bežnú údržbu motorových vozidiel MsÚ realizovaním požiadaviek na doplňovanie pohonných hmôt a mazív,
b) zabezpečuje servisné prehliadky osobných a nákladných motorových vozidiel MsÚ,
c) vedie priebežnú a celkovú evidenciu jázd jednotlivých motorových vozidiel MsÚ,
d) zabezpečuje odbornú prípravu vodičov referentských vozidiel a špeciálnych vozidiel prostredníctvom autorizovaných organizácií,
e) dohliada na dodržiavanie prevádzkových noriem používania vozidiel zverených zamestnancom MsÚ,
f) vedie celkovú agendu prevádzky vozidiel MsÚ.
 
12. 11 Sociálna oblasť
a) poskytuje jednorazové peňažné dávky sociálne odkázaným občanom a sociálne pôžičky,
b) zodpovedá za čerpanie poskytnutých sociálnych dávok,
c) navrhuje jednorazové peňažné a vecné dávky sociálnej pomoci na úhradu nevyhnutných životných potrieb,
d) vydáva rozhodnutia o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi,
e) vedie evidenciu občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
f) vykonáva šetrenie v rodinách,
g) vykonáva sociálnu posudkovú činnosť,
h) zabezpečuje opatrovateľskú službu odkázaným občanom,
i) pripravuje a predkladá materiály odborným komisiám pri mestskom zastupiteľstve,
j) pripravuje a predkladá materiály na prerokovanie v mestskej rade a v mestskom, zastupiteľstve v súlade so zákonmi a Všeobecne záväznými nariadeniami mesta,
k) zabezpečuje komplexne výkon opatrovateľskej služby v Meste Rajec a obciach, ktoré sú zlúčené v SOcÚ,
l) koordinuje a kontroluje zamestnancov mesta, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu,
m) zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasné odovzdanie podkladov pre výpočet mesačnej MsZdy pre zamestnancov mesta, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu,
n) zodpovedá za správnosť a úplnosť podkladov pri rozhodovaní o poskytnutí sociálnej služby,
o) zodpovedá za správnosť pri výpočte platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu.
p) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
q) vykonáva sociálnu posudkovú činnosť,
r) vyhotovuje posudky o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách,
s) vyhotovuje rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
t) pripravuje podklady na uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby,
u) vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, evidenciu rozhodnutí a evidenciu prijímateľov sociálnej služby,
v) spracováva štatistické údaje za zverený úsek a zodpovedá za ich správnosť,
w) pri výkone svojej funkcie postupuje v súlade s § 94 zákona o sociálnych službách /spracúvanie osobných údajov/.
 
12. 12 Úsek BOZP, PO a CO
a) vedie evidenciu BOZP,
b) zabezpečuje školenia a preškolenia zamestnancov mesta na úseku BOZP,
c) vedie evidenciu CO,
d) vedie evidenciu PO.
 
12. 13 Občianske záležitosti
a) organizačne a výkonne zabezpečuje občianske obrady a slávnosti (uvítanie detí, civilné sobáše, životné jubileá, jubilejné svadby, deň matiek, dni seniorov a iné) , vedie o nich agendu a zabezpečuje zápisy do pamätnej knihy mesta,
b) organizačne a metodicky sa podieľa na všetkých akciách a podujatiach združenia, zastupuje mesto na podujatiach ZPOZ,
c) podieľa sa na príprave metodických materiálov a príspevkov, vedie a zabezpečuje zápisy do pamätnej knihy ZPOZ,
 
12. 14 Matrika
a) vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úMsRtí a index zápisov do matričných kníh,
b) vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy,
c) plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom, prípravou a posudzovaním dokladov na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
d) vydáva povolenie na žiadosť o uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
e) prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a o voľbe jeho štátneho občianstva podľa medzinárodných zmlúv a vykonáva o tom záznam do matriky,
f) prijíma oznámenia manželky po rozvode manželstva o prijatí predchádzajúceho priezviska, oznámenia o doplnení 2. a 3. mena alebo ubratí a zmene poradia mena a vydáva o tom potvrdenie,
g) overuje odpisy listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov,
h) zabezpečuje vydávanie iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
i) podáva oznámenia na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov a návrhy na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
j) plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov.
 
12. 15 Správa a údržba počítačových sietí
a) kontroluje prevádzku informačných technológií a informačných systémov,
b) zabezpečuje prevádzku oficiálnych stránok mesta, zverejňovanie dokumentov na stránke, pravidelnú aktualizáciu, koordinuje a navrhuje modernizáciu stránky,
c) zabezpečuje editovanie všetkých interných noriem mesta pred ich publikovaním,
d) zabezpečuje prevádzku a údržbu výpočtovej techniky mestského úradu,
e) zabezpečuje správu počítačovej siete mestského úradu,
f) zabezpečuje prevádzku a údržbu výpočtovej techniky,
g) poskytuje technickú pomoc pri spracovaní rôznych dokumentov a materiálov.
 
12. 16 Ostatné činnosti oddelenia
a) v súčinnosti s ostatnými oddeleniami vypracúva návrhy vnútroorganizačných predpisov,
b) overuje odpisy listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov,
c) vedie evidenciu zmlúv mobilných operátorov, zabezpečuje funkčnosť telefonického spojenia,
d) zabezpečuje čistotu a poriadku v priestoroch MsÚ a radnice.
 
§ 13
ODDELENIE FINANČNÉ A SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU
 
13. 1 Príprava dokumentácie
a) na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady za svoju oblasť zodpovednosti,
b) a podkladov na rokovanie finančnej komisie, vedie a spracováva agendu finančnej komisie,
c) k činnosti finančného oddelenia na základe náplne oddelenia a agendy pracovníkov oddelenia v rámci oddelenia a medzi jednotlivými oddeleniami a vedením mesta,
d) pre vypracovanie interných smerníc a zásad hospodárenia,
e) pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení v spolupráci s jednotlivými referátmi,
f) pre poistné zmluvy a ostatné zmluvy v rozsahu kompetencie oddelenia,
g) a vedie agendy sociálneho fondu,
h) a podkladov k úverom a sleduje úverové zaťaženie mesta,
i) pre interné doklady,
j) a vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
k) a vydávanie rozhodnutia podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia,
l) pre individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov podľa ustanovenia § 3 odst. 2 písm.
d) zákona o hazardných hrách,
m) a výkon dozoru nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách a podmienok v individuálnej licencie pre prevádzkovanie výherných hracích prístrojov
n) k mesačným výkazom činnosti oddelenia,
o) na prejednávanie sťažností, podnetov občanov a priestupkov v rámci náplne práce.
 
13. 2 Majetok
a) vedie podrobnú evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pozemkov a drobného majetku,
b) spracováva agendu spojenú s prevodom majetku na základe rozhodnutí a zmlúv,
c) pripravuje podklady k mesačnému zaúčtovaniu odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
d) pripravuje podklady k mesačnému zaúčtovaniu zaradeného a vyradeného majetku,
e) spracováva agendu spojenú so zverením majetku do správy mestským organizáciám,
f) predkladá podklady na spracovanie pohybov majetku,
g) vypracováva v spolupráci s jednotlivými referátmi rozhodnutia o vyradení majetku,
h) pripravuje inventarizáciu – pokyn, spracovanie a uzavretie inventarizácie.
 
13. 3 Dane a poplatky
a) vykonáva správu miestnych daní z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, za ubytovanie a za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) preberá a kontroluje dane a poplatky podané daňovníkom a následné spracúva agendu v zmysle všeobecne záväzného nariadenia do databázy,
c) spracováva podané žiadosti o úľavu na dane a poplatok za komunálny odpad,
d) vyrubuje dane a poplatok za komunálny odpad rozhodnutím,
e) zisťuje úhrady daní a poplatkov a zasiela daňovníkom a poplatníkom výzvy na nedoplatky za bežný rok aj z predchádzajúce obdobia,
f) pri výkone správy postupuje v zmysle Smernice o postupe výkonu správy miestnych daní a spôsoboch vymáhania daňových pohľadávok v Meste Rajec,
g) priebežne vykonáva kontroly a pripravuje podklady k exekúciám,
h) vyrubuje úroky z omeškania,
i) poskytuje ročné údaje o daniach z nehnuteľností prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávy RIS,SAM v správe ministerstva financií.

13. 4 Rozpočet a programový rozpočet
a) zostavuje návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta v spolupráci s ostatnými oddeleniami mestského úradu,
b) vedie evidenciu rozpočtu a programového rozpočtu, zapracováva zmeny,
c) predkladá prehľady o plnení rozpočtu a programového rozpočtu,
d) zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu a programového rozpočtu, vypracováva rozbory a správy o plnení rozpočtu a programového rozpočtu,
e) zostavuje monitorovacie, hodnotiace a záverečné správy programového rozpočtu,
f) zabezpečuje v spolupráci s ostatnými oddeleniami mestského úradu financovanie úloh a hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi,
g) poskytuje mesačné údaje o svojom rozpočte a programovom rozpočte prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS. SAM v správe ministerstva financií.
 
13. 5 Financovanie a fakturácia
a) zabezpečuje úlohy týkajúce sa zriaďovania účtov v peňažných ústavoch, dispozičného oprávnenia, podpisových vzorov a iných úloh určených právnymi predpismi a pokynmi peňažných ústavov,
b) obstaráva platobné a zúčtovacie styky, bankové dispozície, prevody finančných prostriedkov a vykonáva kontroly bankových dokladov,
c) vedie operatívnu evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr,
d) po preskúmaní vecnej a formálnej správnosti faktúr vykonáva predkontáciu t. j. označí účty na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, pridelí ekonomickú a funkčnú klasifikáciu a zaradí výdavok do príslušného programu,
e) denne vykonáva obraty v pokladni mesta, podľa predložených dokladov klientmi a zamestnancami mesta,
f) zoraďuje prílohy k obratom v pokladni a kontroluje doklady, g) po preskúmaní vecnej a formálnej správnosti pokladničných dokladov vykonáva predkontáciu tzn. označí účty na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, pridelí ekonomickú klasifikáciu a zaradí výdavok do príslušného programu,
h) zabezpečuje financovanie sociálneho fondu.
 
13. 6 Mzdy
a) zabezpečuje MsZdovú agendu mestského úradu,
b) mesačne spracováva MsZdy a iné nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov všetkých zamestnancov mesta vrátane dohôd o vykonaní práce,
c) mesačne vypracováva výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
d) zabezpečuje odvodové povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov,
e) vykonáva ročné zúčtovania dane a ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní,
f) vedie agendu v oblasti miezd.
 
13. 7 Školstvo
a) zúčastňuje sa na prerokovaní výsledkov hospodárenia v RO a spracováva agendu,
b) koordinuje činnosť v RO,
c) vedie agendu škôl a školských zariadení,
d) vedie evidenciu zriaďovacích listín škôl a školských zariadení,
e) pripravuje návrhy súvisiace so zriaďovaní, zrušením škôl a školských zariadení,
f) vypracováva všeobecne záväzné nariadenia pre školy a školské zariadenia,
g) vypracováva metodické usmernenia pre školy a školské zariadenia,
h) pripravuje podklady pre normatívne financovanie základnej školy,
i) pripravuje podklady pre originálne financovanie školských zariadení,
j) vykonáva rozpis finančných prostriedkov pridelených daným ministerstvom SR pre základné školy a školské zariadenia na základe rozpočtu mesta,
k) vypracováva podklady pre nenormatívne financovanie základných škôl - vzdelávacie poukazy, dopravné, asistent učiteľa,
l) sleduje schválený rozpočet, podáva návrhy na jeho úpravy,
m) vykonáva súčinnosť pri vybavovaní požiadaviek od materských škôl pri správe budov požiadaviek na opravy a ďalšie žiadosti súvisiace s ich logistickým zabezpečením.
 
13. 8 Súčinnosť s rozpočtovými organizáciami
a) metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť v rozpočtových organizácia za finančno- ekonomickú oblasť,
b) zúčastňuje sa na prerokovaní výsledkov hospodárenia v rozpočtových organizáciách.
 
13. 9 Ekonomika
a) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy po finančnej stránke,
b) vedie účtovníctvo v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
c) vedie účtovnú dokumentáciu,
d) otvára a uzatvára účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva,
e) pripravuje účtovný rozvrh a vedie účtovníctvo podľa platnej účtovnej osnovy,
f) po preskúmaní vecnej a formálnej správnosti dokladov vykonáva predkontáciu t. j. označí účty na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, pridelí ekonomickú a funkčnú klasifikáciu a zaradí výdavok do príslušného programu a pohyby zaúčtuje,
g) spracováva účtovnú agendu a údaje z jednotlivých modulov v spolupráci s referátmi,
h) zabezpečuje finančné usporiadanie hospodárenia mesta,
i) zostavuje štvrťročné, ročné účtovné výkazy a poznámky,
j) pripravuje podklady k záverečnému účtu a zostavuje záverečný účet,
k) vyhotovuje výročnú správa,
l) predkladá výkazy vrátane rozpočtových organizácií ministerstvu financií prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS. SAM v správe ministerstva financií v súlade s opatreniami tohto ministerstva,
m) spracováva konsolidovanú účtovnú závierku, koordinuje činnosť v konsolidovanom celku
n) vyhotovuje výročnú správu a poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke,
o) predkladá výkazy za konsolidovaný celok ministerstvu financií prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS. SAM v správe ministerstva financií a v súlade s jeho opatreniami.

13. 10 Spoločný obecný úrad
a) pripravuje zmluvy, zasadnutia starostov a koordinuje činnosť,
b) zostavuje návrh rozpočtu a predkladá na schválenie starostom obcí,
c) sleduje a kontroluje čerpanie rozpočtu,
d) predkladá vyúčtovanie hospodárenia,
e) zabezpečuje fakturáciu,
f) zabezpečuje MsZdovú a personálnu agendu,
g) mesačne spracováva MsZdy a iné nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov všetkých zamestnancov vrátane dohôd o vykonaní práce,
h) mesačne vypracováva výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, i) štvrťročne spracováva daňové a štatistické výkazy,
j) zabezpečuje odvodové povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov,
k) vykonáva ročné zúčtovania dane a ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní,
l) vedie agendu v oblasti miezd,
m) archivuje doklady.
 
13. 11 Skladové hospodárstvo
a) kompletizuje a posudzuje spôsob nákupu kancelárskych a čistiacich potrieb,
b) zabezpečuje nákup kancelárskych a čistiacich potrieb,
c) spracováva agendu skladového hospodárstva.

13. 12 Iné činnosti oddelenia
a) spracováva štatistické výkazy,
b) archivuje doklady,
c) vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.
 
§ 14
ODDELENIE VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ÚDRŽBY
 
14. 1 Príprava dokumentácie:
a) na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady za svoju oblasť zodpovednosti,
b) zabezpečenia agendy komisie výstavby a životného prostredia, zhromažďovanie podkladov pre činnosť komisie,
c) k činnosti oddelenia výstavby a životného prostredia na základe náplne oddelenia a agendy pracovníkov oddelenia výstavby v rámci oddelenia a medzi jednotlivými oddeleniami a vedením mesta,
d) k mesačným výkazom činnosti oddelenia,
e) na prejednávanie sťažností, podnetov občanov a priestupkov v rámci náplne práce,
f) pre tvorbu interných smerníc a vypracovávanie všeobecne záväzných nariadení v súčinnosti s ostatnými oddeleniami.
g) a podkladov do zmlúv v rozsahu kompetencie oddelenia,
h) pre interné doklady,
i) vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
 
14. 2 Investičná výstavba a rozpočet mesta
a) sleduje potreby obyvateľov ako podklad pre budúci rozvoj mesta, potreby zaznamenáva a podkladá v rámci rozpočtu mesta,
b) sleduje čerpanie rozpočtu v bežných aj v kapitálových výdavkoch,
c) sleduje čerpanie rozpočtu na základe fakturácie, objednávok, zmluvných vzťahov, dáva podnety na zmenu rozpočtu podľa potrieb a skutočného čerpania rozpočtu,
d) zabezpečuje investičné akcie mesta vrátane projektovej prípravy, podkladov ku stavebným konaniam, spolupracuje s technickým dozorom a stavebným úradom pri realizácii akcie, zabezpečuje podklady ku kolaudácii stavby a odovzdaní do majetku mesta,
e) zabezpečuje podklady k verejnému obstarávaniu, na základe výsledkov verejného obstarávania zabezpečuje prípravu, podpis a zverejnenie zmluvného vzťahu formou zmluvy alebo objednávky,
f) zabezpečuje prípravu podkladov a predkladanie žiadosti na získanie nenávratných finančných prostriedkov z MDVaRR SR a úveru zo ŠFRB na bytovú výstavby.
 
14. 3 Územné plánovanie a stavebný poriadok
a) usmerňuje investičnú činnosť v meste a vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti fyzických a právnických osôb,
b) vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti pre špecializované stavebné úrady v rámci stavebného zákona,
c) zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu,
d) sústavne sleduje, či sa nezmenili územno- technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia,
e) preskúma schválený územný plán a dáva podnet na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta,
f) spolupracuje podľa potreby, ak je mesto dotknuté, s ostatnými orgánmi územného plánovania vo všetkých fázach prípravy územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.
 
14. 4 Správa majetku mesta, majetko- právne usporiadanie
a) vedie, aktualizuje nehnuteľný majetok mesta, podieľa sa jeho majetko- právnom usporiadaní,
b) vydáva stanoviská ku majetko- právnemu usporiadaniu nehnuteľností občanov (potvrdenia o veku domu, potvrdenia o drobení pôdy, potvrdenia k vydržaniu pozemkov a pod. ) ,
c) pripravuje poklady ku prevodom/nájmom nehnuteľností v majetku mesta v zmysle zákona o majetku obcí (OVS, dobrovoľná dražba, priamy predaj/nájom, osobitný zreteľ) , spolupracuje s právnikom mesta a ostatnými oddeleniami mesta,
d) zabezpečuje doklady potrebné k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľnosti, ako sú geometrické plány, znalecké posudky, delimitačné protokoly a iné doklady preukazujúce vlastníctvo,
e) zabezpečuje obhliadky hodnotených nehnuteľností znalcom,
f) vedie mapovú evidenciu, zabezpečuje jej aktualizáciu, g) vykonáva register obnovy evidencie pozemkov, pozemkové úpravy.
 
14. 5 Správa bytov
a) vedie evidenciu žiadostí o byty,
b) zabezpečuje zmluvné vzťahy medzi mestom ako prenajímateľom bytov a nájomcom.
c) vykonáva zmeny v zmluvách o nájme bytu vyvolaných zo strany nájomníka alebo prenajímateľa.
d) vedie evidenciu zmlúv o nájme bytu.
e) zabezpečuje údržbu bytov podľa požiadaviek, spolupracuje s referátom údržby budov pri údržbe bytov.
f) vykonáva vyúčtovanie spojené s nájom bytov, g) spolupracuje s právnikom mesta a ostatnými oddeliami mesta pri vymáhaní pohľadávok mesta súvisiacich s nájmom bytov (sleduje platby, dáva podnety, upozorňuje a zabezpečuje podklady na začatie vymáhania pohľadávok alebo exekúcie a pod. ) ,
h) sleduje čerpanie rozpočtu v bežných výdavkoch týkajúcich sa správy bytov na základe fakturácie, objednávok a dáva podnet na zmenu rozpočtu podľa čerpania a potreby vedúcemu oddelenia a rozpočtárovi, i) koordinuje pracovnú činnosť domovníkov v bytových domoch na základe ich náplne, na základe požiadaviek nájoníkov, koordinuje ich činnost po vzájomnej dohode s ostatnými zamestnancami oddelenia výstavby, j) zabezpečuje spracovanie podkladov ku dochádzke domovníkov.
 
14. 6 Regionálny rozvoj, regionálna politika
a) zbiera informácie o možnostiach získania finančných prostriedkov z domácich zdrojov alebo ŠF EU,
b) sleduje potreby obyvateľov ako podklad pre budúci rozvoj mesta, ako podklad ku príprave žiadosti o získanie finančných prostriedkov v súlade s PHaSR mesta a ÚP mesta,
c) spolupracuje pri zabepečení rozvojových zámerov organizáciam v zriadzovateľskej pôdobnosti mesta (školy, DV a pod. ) ,
d) spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových zámerov mesta s ostanými oddelenia mesta,
e) vypracováva projekty a žiadosti o finančné prostriedky zo ŠF EÚ alebo z domácich zdrojov,
f) spolupracuje s externými dodávateľmi (externým manažmentom) na vypracovaní projektov a žiadostí o finančné prostriedky zo ŠF EÚ alebo z domácich zdrojov,
g) koordinuje prípravu dokladov ku projektom (napr. projektové dokumentácie, štúdie a pod. ) s ostatnými oddelenia mesta,
h) zabezpečuje vyjadrenia a stanoviská k projektom,
i) spolupracuje pri administratíve a realizácií schválených projektov a grantov,
j) vykonáva činnosti spojené s implementáciou projektov a monitoringom projektov, koordinuje priebeh implementácie projektov v oblasti výstavby infraštruktúry,
k) pripravuje propagačné materiály k projektom,
l) vyhodnocuje plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, zabezpečuje jeho aktualizáciu,
m) spolupracuje pri spracovaní alebo vypracováva analýzy a štúdie regionálneho rozvoja.
 
14. 7 Cestovný ruch
a) spolupracuje s oddelením kultúry pri organizovaní výstav, prezentáciách, kongresoch,
b) spolupracuje pri zabezpečení aktivít na rozvoj a podporu cestového ruchu,
c) spolupracuje pri prezentácii prírodných, historických a kultúrnych daností mesta v propagačných a informačných prostriedkoch,
d) spolupracuje pri zabezpečení úloh týkajúcich sa účasti mesta v organizáciách a združeniach ktorých je členom,
e) podieľa sa na projketoch realizovaných organizáciami a združeniami cestovného ruchu.
 
14. 8 Verejné obstarávanie
a) zabezpečuje výkon verejného obstarávania podľa požiadaviek jednotlivých oddelení vrátane elektronického trhoviska,
b) spracováva súťažné podklady k výberovým konaniam, zverejňuje výberové konania,
c) koordinuje priebeh výberového konania, spracováva výsledky vyhodnotenia a zápisnice o vyhodnotení ponúk, oboznamuje s výsledkom výberového konania,
d) zabezpečuje podklady k verejnému obstarávaniu, na základe výsledkov verejného obstarávania zabezpečuje prípravu, podpis a zverejnenie zmluvného vzťahu formou zmluvy alebo objednávky v rámci svojej náplne.
 
14. 9 Doprava a údržba miestnych komunikácií
a) vedie technickú evidenciu komunikácií v súlade s centrálnou evidenciou,
b) navrhuje zaradenie miestnej komunikácie do cestnej siete,
c) rozhoduje o pripájaní verejnej účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu,
d) rozhoduje o povolení na zriadenie vjazdov a výjazdov na susedné nehnuteľnosti,
e) vydáva záväzné stanoviská pri ochrane pozemnej komunikácie pre potreby územných konaní,
f) vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi a verejnými účelovými komunikáciami,
g) dozerá na dodržiavanie povinnosti a podmienok užívania pozemných komunikácii v zmysle zákona alebo na základe opatrení cestného správneho orgánu,
h) vydáva rozhodnutie o vykonaní nápravy alebo zastavenia vykonávaných nezákonných činností na pozemných komunikáciách,
i) dozerá, koordinuje, kontroluje miestne a verejne účelové komunikácie aby boli udržiavané v stave na ktorý boli určené,
j) zabezpečuje podklady ku zriadeniu dočasného parkovania v meste v spolupráci s ostatnými oddeleniami mesta, zabezpečuje ich označenie vodorovným a zvislým dopravným značením,
k) zabezpečuje podklady ku zriadeniu trvalého parkovania v meste (sídliská) v spolupráci s ostatnými oddelenia mesta, zabezpečuje ich označenie vodorovným a zvislým dopravným značením,
l) vydáva súhlas s používaním miestnej komunikácie na parkovacie účely – vytvorenia parkovacieho miesta občanom,
m) rozhoduje o čiastočnej alebo úplnej uzávierke, obchádzke a odklone premávky na komunikáciách aj to vyžadujú nevyhnutné verejné záujmy, záujmy bezpečnosti dopravy alebo záujmy stavby, údržby a ochrany po dohode s dopravným inšpektorátom,
n) rozhoduje o užívaní miestnej komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (zvláštne užívanie – rozkopové povoleni
a) ,
o) vydáva dodatočné rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie pri odstraňovaní porúch na podzemných vedeniach a určuje podmienky uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu,
p) vydáva súhlas s konaním športového alebo iného podujatia na komunikáciách mesta po súhlase okresného úradu dopravy,
q) nariaďuje vyčistenie, uvedenie komunikácie do pôvodného stavu pri jej znečistení, poškodení,
r) vydáva súhlas – výnimku na činnosť v cestnom ochrannom pásme pri miestnych komunikáciách, tak aby nebolo ohrozená premávka po dohode s dopravným inšpektorátom,
s) nariaďuje vlastníkovi, správcovi, užívateľovi nehnuteľnosti alebo zariadenia v cestnom ochrannom pásme, aby odstránil alebo upravil stavbu, zariadenia, stromy, kry a iné porasty,
t) určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení na miestnych komunikáciách a verejných účelových komunikáciách po dohode s dopravným inšpektorátom,
u) určuje použitie prenosných dopravných značiek, dopravných zariadení na miestnych komunikáciách a verejných účelových komunikáciách,
v) plní úlohy vyplývajúce so zákona o cestnej doprave,
w) vydáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v meste i v konaní o udelenie dopravnej licencie na autobusovú linku prechádzajúcu obcou,
x) vydáva súhlas v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré prechádzajú mestom a majú v nej zastávku,
y) vydáva súhlas - určuje dopravcom cestnej dopravy stanovištia v meste na odstavenie a parkovanie vozidiel mimo ich technickej základne,
z) vydáva súhlas - určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu a označenie dopravnými značkami,
aa) zabezpečuje správu, údržbu a prevádzku (letnú aj zimnú) miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk vrátane dopravných značení, retardérov a cestných vpustí,
bb) zabezpečuje, koordinuje schodnosť priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch cez mesto, chodníkov, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou, snehom v spolupráci s externými dodávateľmi, pracovníkmi údržby mesta na základe nariadenia mesta (operačného plánu) hlavne strojné čistenie, koordinuje zimnú pohotovosť,
cc) zabezpečuje technický dozor pri realizácii investičných stavieb - chodníkov, MK alebo iných stavieb podľa potrieb mesta,
dd) koordinuje pracovnú činnosť údržbára a vodiča na základe ich náplne, na základe požiadaviek občanov, koordinuje ich činnosť po vzájomnej dohode s ostatnými zamestnancami oddelenia výstavby,
ee) zabezpečuje spracovanie podkladov ku dochádzke údržbára a vodiča.
 
14. 10 Údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
a) zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravu verejného osvetlenia, vianočnej výzdoby, fontán, trhoviska,
b) zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravu mestského rozhlasu,
c) zabezpečuje technický dohľad pri realizácii investičných stavieb v rámci verejného osvetlenia, mestského rozhlasu.
 
14. 11 Reklamné zariadenia
a) vedie evidenciu informačných, reklamných a propagačných zariadení v rámci stavebného zákona, ktoré nepodliehajú ohláseniu alebo stavebnému povoleniu a sú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia alebo mestského rozhlasu.

14. 12 Odpadové hospodárstvo
a) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta,
b) vydáva v stavebnom konaní vyjadrenie o zamýšľanom spôsobe nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti,
c) vydáva vyjadrenie ku konaniam v zmysle zákona o odpadoch (súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, na zber odpadov) ,
d) podieľa sa na vypracovaní a aktualizuje „Program odpadového hospodárstva mesta“,
e) požaduje údaje od držiteľov komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste a každého kto nakladá s komunálnym odpadom potrebné na zostavenie a aktualizáciu „Programu odpadového hospodárstva mesta“,
f) spolupracuje s prevádzkovateľom skládky odpadov v Šuji a s prevádzkovateľom zberného dvora v Rajci pri zabezpečení likvidácie a zhodnocovaní odpadov na území mesta, g) spolupracuje s dodávateľmi vývozu komunálneho odpadu, vývozu vyseparovaných zložiek odpadu, drobného stavebného odpadu a biologického odpadu (oleje, odpad z kuchyne a pod. ) ,
h) zabezpečuje likvidáciu a zhodnocovania odpadu v rámci mesta spočívajúca hlavne v údržbe okolia kontajnerov, likvidácia čiernych skládok,
i) zabezpečuje údržbu zberných nádob, ich rozmiestnenie v rámci mesta,
j) organizuje triedený zber v meste,
k) podieľa sa na informovanosti obyvateľov, spolupracuje pri organizácií podujatí podporujúcich triedenie odpadov (články, propagačné materiály, analýzy) ,
l) zabezpečuje prevádzky schopnosť zariadenia na zmenšovanie objemu komunálneho odpadu (kompostovisko) v meste,
m) koordinuje pracovnú činnosť pracovníka na údržbe mesta (obecných službách) na základe vlastného podnetu, na základe požiadaviek občanov, koordinuje jeho činnosť po vzájomnej dohode s ostatnými zamestnancami oddelenia výstavby.
 
14. 13 Ochrana ovzdušia
a) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
b) vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie,
c) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
d) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu, ukladá pokuty,
e) zabezpečuje rozhodnutia o ročnom poplatku za znečisťovanie ovzdušia právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
f) kontroluje zaplatenie ročného poplatku za znečistenie malého zdroja ovzdušia, zabezpečuje vymáhanie vzniknutých pohľadávok.

14. 14 Podnikanie, obchod a služby
a) vypracováva záväzné stanoviská k podnikateľskej činnosti na území mesta vrátane prevádzok, zdravotníckych zariadení, konania kultúrnych podujatí,
b) vedie a aktualizuje evidenciu prevádzok, zdravotníckych zariadení, konania kultúrnych podujatí,
c) vypracováva rozhodnutia prevádzkového času v prevádzkach a ich zmeny,
d) vybavuje podnety občanov a právnických osôb týkajúcich sa podnikateľskej činnosti na území mesta,
e) spolupracuje pri zabezpečení akcií (jarmoky, trhy, zabíjačky a pod. ) ,
f) vykonáva dohľad na správou trhových miest na území mesta, spolupracuje zo štátnymi kontrolnými orgánmi a orgánmi mesta,
g) vykonáva správu na pohrebiskách mesta, zabezpečuje údržbu pohrebísk v zmysle prevádzkových poriadkov jednotlivých pohrebísk, spolupracuje s prevádzkovateľom a poskytovateľom pohrebnej služby.
 
14. 15 Technický dozor stavieb a investičná výstavba
a) zabezpečuje podklady k verejnému obstarávaniu, na základe výsledkov verejného obstarávania zabezpečuje prípravu, podpis a zverejnenie zmluvného vzťahu formou zmluvy alebo objednávky,
b) zabezpečuje investičné akcie mesta vrátane projektovej prípravy, podkladov ku stavebným konaniam, spolupracuje so stavebným úradom počas realizácie akcie, zabezpečuje podklady ku kolaudácii stavby a odovzdaní do majetku mesta,
c) zabezpečuje protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľom, zodpovedá za dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby, ako i za kontrolu vecnej správnosti vykonaných prác,
d) koordinuje práce a dodávky medzi priamymi zhotoviteľmi, postup prác podľa časového plánu stavby a zmlúv, prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavieb alebo ich častí,
e) koordinuje a kontroluje rozpočty stavieb v etape projektovej prípravy, v etape realizácie stavby, koordinuje a kontroluje dodávateľské faktúry v nadväznosti na zmluvné vzťahy.
 
14. 16 Údržba budov v majetku mesta a energetiky
a) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne technických požiadaviek na výstavbu a všeobecne technických požiadaviek na stavby vo vlastníctve mesta,
b) zabezpečuje materiálno – technické vybavenie stavieb vo vlastníctve mesta, ich údržbu, opravu, modernizáciu na základe vlastného podnetu alebo podnetu užívateľa po súhlase nadriadeného a rozpočtára mesta,
c) vedie technickú evidenciu spravovaných budov,
d) zodpovedá za zabezpečenie prevádzky plynových kotolní, ich údržbu vrátane opakovaných prehliadok,
e) zabezpečuje pravidelné prehliadky technických zariadení ( požiarna bezpečnosť, elektroinštalácia, komíny, plynové zariadeni
a) spravovaných budov,
f) vedie evidenciu vykonaných prehliadok, na základe výsledku prehliadky navrhuje opatrenia na vykonanie nápravy, opatrenia na nápravu konzultuje s nadriadeným, užívateľom budovy, rozpočtárom,
g) plní úlohy vyplývajúce zo zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách,
h) vedie evidenciu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, sleduje technický stav vodovodu a kanalizácie, nahlasuje poruchy na potrubí a spolupracuje pri ich odstraňovaní s oprávnenou organizáciou (vlastníkom a správcom)
i) zabezpečuje v prípade potreby náhradné zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd,
 
14. 17 Ochrana prírody a krajiny
a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny,
b) ukladá vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie,
c) rozhoduje o výrube drevín,
d) označuje dreviny určené na výrub,
e) vydáva súhlas na umiestnenie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami,
f) ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, alebo zaplatenie finančnej náhrady za povolený výrub drevín,
g) prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda majetku,
h) prijíma oznámenia o výrube, ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitých predpisov,
i) spolupracuje s organizáciami ochrany prírody,
j) obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
k) vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých zaradenie do evidencie vopred prerokováva s ich vlastníkmi,
l) vykonáva štátny dozor nad ustanovením zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ako aj nad dodržiavaním rozhodnutí vydaných mestom na úseku ochrany prírody a krajiny,
m) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
n) vypracováva stanoviská k projektom na všetky druhy investičných stavieb, ktorých súčasťou je riešenie zelene.
 
14. 18 Poľnohospodárstvo a rybárstvo
a) vedie hlásenia o včelstvách,
b) zisťuje rozsah škôd na včelstvách a hospodárskych zvieratách spôsobených medveďom,
c) hlási výskyt mimoriadne nebezpečných škodcov alebo podozrenie z neho,
d) vedie podrobnú evidenciu všetkých pozemkov zamorených škodcami vnútornej karantény vo svojom obvode,
e) spolupracuje s orgánmi poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri výkone ich činnosti na území mesta,
f) upozorňuje príslušné orgány štátnej správy na prípady zanedbávania ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
g) zabezpečuje súpis zvierat podľa pokynov,
h) vydáva rybárske lístky,
i) vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov ,
j) vydáva osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov o zrušení zápisu z evidencie a vykonáva zmeny zápisu v evidencii.
 
14. 19 Ochrana pred povodňami
a) zabezpečuje vykonávanie protipovodňových preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami na území mesta v spolupráci s ostatnými oddeleniami,
b) spolupracuje s vodohospodárskym orgánmi, vlastníkmi alebo správcami vodných tokov pri zabezpečení protipovodňových preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia vodných tokov, zmenšujú maximálny prietok alebo chránia územie pred zaplavením počas
povodne.
c) spolupracuje pri zostavovaní protipovodňového plánu záchranných prác mesta v spolupráci s ostatnými oddeleniami
d) sleduje a eviduje počas povodne potrebu výkonu povodňových záchranných prác
e) spolupracuje pri vyhodnotení povodňových škôd, vykonaných opatrení vykonaných počas povodne, nákladov vynaložených na výkon záchranných prác.
 
14. 20 Verejnoprospešné služby
a) zabezpečuje verejnoprospešné služby v meste a to hlavne: údržbu a výsadbu zelene, kosenie trávnatých plôch, orezávanie drevín, štiepkovanie drevnej hmoty, rezy a tvarovanie živých plotov, výruby drevín, chemické ošetrovanie zelene, starostlivosť o mestský mobiliár, detské ihriská, malé smetné koše,
letnú a zimnú ručnú údržbu chodníkov, autobusových zastávok, lávok a pod.
b) pripravuje, spracováva zmluvy alebo objednávky z externými dodávateľmi, kontroluje ich plnenie na výkon verejnoprospešných služieb,
c) koordinuje celomestskú deratizáciu, preberá a kontroluje výkony externého dodávateľa
d) zabezpečuje, koordinuje a kontroluje náplň činnosti pracovníkov na údržbe mesta na základe vlastného podnetu, na základe požiadaviek občanov, koordinuje ich činnosť po vzájomnej dohode s ostatnými zamestnancami oddelenia výstavby,
e) zabezpečuje, koordinuje a kontroluje náplň činnosti pracovníkov zamestnaných v rámci podporných projektov zamestnanosti (aktivačné práce, obecné služby a pod. ) na základe vlastného podnetu, na základe požiadaviek občanov, koordinuje ich činnosť po vzájomnej dohode s ostatnými zamestnancami
oddelenia výstavby,
f) zabezpečuje spracovanie podkladov ku dochádzke pracovníkov na údržbe mesta a pracovníkov zamestnaných v rámci podpory zamestnanosti, spolupracuje s orgámni štátnej správy,
g) zabezpečuje náradie, pomôcky, ochranné pracovné pomôcky a oblečenie pre pracovníkov na údržbe mesta.
 
14. 21 Stavebný poriadok pre mesto Rajec
a) plní úlohy vyplývajúce z činnosti stavebného úradu pre Mesto Rajec,
b) vydáva územné rozhodnutie, zmeny územného rozhodnutia,
c) vydáva rozhodnutia o využití územia,
d) vydáva rozhodnutia o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
e) vydáva rozhodnutia o stavebnej uzávere,
f) overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia,
g) vydáva stavebné povolenia (spojené územné a stavebné konani
h) vydáva rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
i) vydáva súhlas na jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy a udržiavacie práce,
j) vydáva súhlas na stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia,
k) vydáva rozhodnutia o povolení terénnych úprav,
l) vydáva kolaudačné rozhodnutia,
m) vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby,
n) vydáva rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,
o) vydáva rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
p) vydáva rozhodnutia o zmene v užívaní stavby spojenej so stavebnými úpravami,
q) vydáva povolenia na odstránenie stavby,
r) vydáva rozhodnutia o nariadení údržby stavby, terénnych úprav alebo zariadení,
s) vydáva rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby, terénnych úprav alebo zariadení,
t) vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, terénnych úprav alebo zariadení,
u) vydáva rozhodnutia o nariadení zabezpečovacích prác,
v) vydáva rozhodnutie o vyprataní stavby,
w) vydáva rozhodnutia o prerušení konania na iný orgán alebo súd,
x) vydáva výzvy na zjednanie nápravy,
y) vydáva rozhodnutia o zastavení prác na stavbe ako aj zrušení stavebného povolenia,
z) vydáva rozhodnutia o nariadení skúšky stavby, odobratí a preskúšaní vzoriek, prizvanie znalca,
aa) vydáva rozhodnutia o nariadení obstarania pasportu stavby,
bb) vydáva rozhodnutia o priestupku fyzickej osoby,
cc) vydáva rozhodnutia o pokute právnickej osoby,
dd) vydáva rozhodnutia o uložení opatrenia na susednom pozemku a stavbe,
ee) vydáva rozhodnutia na vyvlastnenie,
ff) vydáva rozhodnutia na obmedzenie práv k pozemkom za účelom zriadenia vecného bremena,
gg) vedie evidenciu prvotných rozhodnutí,
hh) vybavuje a prešetruje sťažnosti občanov a právnických v rozsahu svojej pôsobnosti,
ii) zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa občianskeho zákonníka
jj) zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa správneho poriadku,
kk) vybavuje potvrdenia o veku nehnuteľnosti na území mesta,
ll) vykonáva činnosti špeciálneho stavebného úradu pre pozemné komunikácie.

14. 22 Vodné hospodárstvo
a) vydáva rozhodnutia na odber povrchových a podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností) , uskutočnenie, zmenu a odstraňovanie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,
b) vydáva povolenia na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenia vodnej stavby súvisiacej s odberom vôd vodného toku pre potreby jednotlivých občanov,
c) sústavne sleduje a hodnotí pri povoľovaní vodných stavieb súvisiacich s odberom vôd vodného toku pre potreby jednotlivých občanov, ich vplyv na povrchové a podzemné vody a prihliada na záujmy rybárstva a ochrany prírody a krajiny a dbá, aby sa využívaním jednej prirodzenej vlastnosti vody
neznemožnilo využívanie iných prirodzených vlastností vody,
d) vydáva rozhodnutia v prípade pochybnosti o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch,
e) vydáva rozhodnutia na uloženie opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, ak tieto opatrenia nevyžadujú osobitné povolenia,
f) vydáva vyjadrenie k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy.
g) vedie evidenciu o vodách, h) vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
i) vedie konanie a vydáva povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia v rámci stavebného zákona, ktoré podliehajú ohláseniu alebo stavebnému povoleniu.

14. 23 Stavebný poriadok pre obce
a) vydáva územné rozhodnutie, zmeny územného rozhodnutia,
b) vydáva rozhodnutia o využití územia,
c) vydáva rozhodnutia o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
d) vydáva rozhodnutia o stavebnej uzávere,
e) overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia,
f) vydáva stavebné povolenia (spojené územné a stavebné konani
g) vydáva rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
h) vydáva rozhodnutia o povolení terénnych úprav,
i) vydáva kolaudačné rozhodnutia,
j) vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby,
k) vydáva rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,
l) vydáva rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, m) vydáva rozhodnutia o zmene v užívaní stavby spojenej so stavebnými úpravami,
n) vydáva povolenia na odstránenie stavby,
o) vydáva rozhodnutia o nariadení údržby stavby, terénnych úprav alebo zariadení,
p) vydáva rozhodnutia o nariadení odstránenia stavby, terénnych úprav alebo zariadení,
q) vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, terénnych úprav alebo zariadení,
r) vydáva rozhodnutia o nariadení zabezpečovacích prác,
s) vydáva rozhodnutie o vyprataní stavby, t) vydáva rozhodnutia o prerušení konania na iný orgán alebo súd,
u) vydáva výzvy na zjednanie nápravy,
v) vydáva rozhodnutia o zastavení prác na stavbe ako aj zrušení stavebného povolenia,
w) vydáva rozhodnutia o nariadení skúšky stavby, odobratí a preskúšaní vzoriek, prizvanie znalca,
x) vydáva rozhodnutia o nariadení obstarania pasportu stavby, y) vydáva rozhodnutia o priestupku fyzickej osoby, z) vydáva rozhodnutia o pokute právnickej osoby,
aa) vydáva rozhodnutia o uložení opatrenia na susednom pozemku a stavbe,
bb) vydáva rozhodnutia na vyvlastnenie,
cc) vydáva rozhodnutia na obmedzenie práv k pozemkom za účelom zriadenia vecného bremena,
dd) vedie evidenciu prvotných rozhodnutí,
ee) zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa občianskeho zákonníka
ff) zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa správneho poriadku,
gg) vykonáva činnosti špeciálneho stavebného úradu pre pozemné komunikácie,
hh) vedie konanie a vydáva povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia v rámci stavebného zákona, ktoré podliehajú stavebnému povoleniu.
 
14. 24 Údržba mesta
Zabezpečuje výkon práce spojenej s údržbou majetku mesta.

14. 24. 1 Na úseku údržby budov a mestských bytov:
a) vykonáva bežné opravy, údržbu, výmenu, demontáž poškodených prvkov,
b) vykonáva údržbu a opravy častí kovového, alebo dreveného nábytku, dverí, kľučiek, zámkov a pod.
c) vykonáva údržbu a opravy vodovodnej a kanalizačnej inštalácie (batérie, potrubia, umývadlá, hygienické zariadenia, toalety, vane a pod ) ,
d) vykonáva údržbu časti elektroinštalácie (zásuvky, vypínače, žiarovky alebo žiarivky a pod. ) ,
e) vykonáva výmenu poistiek a obnova funkčnosti ističov,
f) zabezpečuje opravy a kladenia podlahových materiálov (napríklad kobercov, PVC a iných druhov podláh) ,
g) zabezpečuje súčinnosť pri vykonávaní letnej a zimnej údržby okolia budov (odhŕňanie snehu, posyp posypovým materiálom, olamovanie cencúľov, čistenie kanalizačných odtokov – rín a pod. ) ,
h) vykonáva montáž alebo demontáž protišmykových prvkov pred budovou MsÚ.
 
14. 24. 2 Na úseku údržby verejných priestranstiev, prvkov drobnej architektúry a zelene:
a) vykonáva údržbu a opravy kovových alebo drevených časti prvkov drobnej architektúry (preliezky, lavičky, smetné koše, kvetináče, fontány, úradné tabule a pod. ) ,
b) zabezpečuje funkčnosť fontány, pitného stojana na námestí, prívodu vody na trhovisku, ručných púmp na cintoríne a pod. ) ,
c) zabezpečuje údržbu a opravy častí vodovodnej a kanalizačnej inštalácie fontány, pitných stojanov, vodovodných uzáveroch,
d) vykonáva opravy poškodených častí motorového, elektrického alebo nemotorového náradia na údržbe zelene,
e) vykonáva opravy poškodených častí stavebného náradia.
 
14. 24. 3 Na úseku údržby mestských komunikácii, verejného osvetlenia a mestského rozhlasu:
a) vykonáva údržbu a opravy kovových alebo drevených časti zábradlí na lávkach a mostoch vrátene ich náterov,
b) vykonáva údržbu a opravy retardérov, zvislého dopravného značenia, alebo vodorovného dopravného značenia,
c) zabezpečuje letnú a zimnú údržbu komunikácii (odhŕňanie snehu, posyp posypovým materiálom, čistenie odtokov – priekop, čistenie cestných kanalizačných vpustí, žľabov a pod. ) ,
d) podieľa sa na odstraňovaní následkov kalamitných situáciách (povodne, požiare, snehové kalamity) ,
e) vykonáva drobnú údržbu verejného osvetlenia a rozhlasu a to najmä krytov pätíc.
 
14. 24. 4 Na úseku odpadového hospodárstva:
a) zabezpečuje odvoz odpadu od kontajnerov, poskytuje pomoc pri odstraňovaní čiernych skládok odpadu,
b) zabezpečuje odvozu separovaných zložiek odpadu,
c) vykonáva bežné opravy, údržbu, výmenu, demontáž a montáž smetných košov, kontajnerov,
d) stará sa o odpadové nádoby a zariadenie na zmenšovanie objemu komunálneho odpadu.
 
14. 24. 5 Na úseku starostlivosti o účelové zariadenia:
a) zabezpečuje chod zariadenia na zmenšovanie objemu komunálneho odpadu,
b) realizuje technickú podporu športového areálu na ul. Hollého,
c) zabezpečuje správu trhoviska,
d) vykonáva údržbu pamätníkov,
e) zabezpečuje chod údržby pohrebísk.
 
14. 25 Iné činnosti:
a) zabezpečuje vykonávanie drobnej stavebnej činnosti (kladenie dlažby, nátery, oprava omietok, maľovanie, škárovanie, tmelenie a pod. )
b) zabezpečuje opravy kovových častí náradia, smetných košov, kontajnerov a pod.
c) stará sa o osobné motorové vozidlo využívané na potreby zabezpečenia údržby mesta vrátane prívesného vozíka,
d) zabezpečuje vykonávanie drobných opráv vozidla (výmena žiarovky, kolesa, prasknuté pneumatiky a pod. ) ,
e) zabezpečuje vykonávanie bežných údržbových úkonov na vozidle (čistenie, umývanie, zametanie vozidla, prívesného vozík
f) rieši zistené poruchy vozidla formou vyžiadania zodpovednému pracovníkovi oddelenia vnútornej správy a matriky,
g) dopĺňa pohonné hmoty a mazivá do pridelených vozidiel podľa potreby,
h) zabezpečuje správu a používanie technickej výbavy, materiálu a náradia potrebného pri výkone údržbových prác,
i) vedie vykazovanie jázd.
 
§ 15
ODDELENIE KULTÚRY
 
15. 1 Príprava dokumentácie:
a) na zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady za svoju oblasť zodpovednosti,
b) k činnosti oddelenia kultúry na základe náplne oddelenia a agendy pracovníkov oddelenia kultúry v rámci oddelenia a medzi jednotlivými oddeleniami a vedením mesta,
c) k mesačným výkazom činnosti oddelenia,
d) na prejednávanie sťažností, podnetov občanov a priestupkov v rámci náplne práce,
e) pre tvorbu interných smerníc a vypracovávanie všeobecne záväzných nariadení v súčinnosti s ostatnými oddeleniami.
f) a podkladov do zmlúv v rozsahu kompetencie oddelenia,
g) pre interné doklady,
h) pre vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
 
15. 2 Kultúrno – výchovná činnosť:
a) realizuje zámery rozvoja v oblasti kultúry a spoločenského života,
b) organizuje a koordinuje kultúrno- spoločenské aktivity iniciované Mestom Rajec,
c) spolupracuje s miestnymi záujmovými organizáciami, združeniami, klubmi, školami, školskými zariadeniami, jednotlivcami, podnikateľmi, politickými stranami a pod. ,
d) primeranými formami rozvíja mimoškolskú výchovu a vzdelávanie, vytvára možnosti na zvyšovanie zručnosti a odbornosti v kurzoch, v krúžkoch a remeselných dielňach,
e) vykonáva informačnú, propagačnú a vydavateľskú činnosť, zabezpečuje informácie
f) meste a regióne pre potreby obyvateľov a návštevníkov mesta,
g) organizuje a usporadúva miestne kultúrne slávnosti, prehliadky, súťaže umeleckej tvorivosti, hudobné programy, výstavy na rôzne témy, besedy,
h) sprístupňuje históriu a dejiny mesta a regiónu, spolupracuje pri vytváraní kladného vzťahu k regionálnym tradíciám, k prírodným danostiam a k ochrane životného prostredia, podieľa sa na ochrane a uchovávaní hodnôt ľudovej kultúry,
i) prevádzkuje a odborne vedie mestské múzeum,
j) prevádzkuje a odborne vedie mestskú knižnicu,
k) spolupracuje s regionálnymi kultúrnymi zariadeniami,
l) zabezpečuje sprostredkovanie a realizáciu kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných inými subjektmi v meste ,
m) pripravuje tlač a zabezpečuje distribúciu propagačných a informačných materiálov,
n) informuje o všetkých dôležitých akciách spoločenského a kultúrneho života, ktoré organizuje a pripravuje mesto prostredníctvom web stránky, SMS info, vývesných tabúľ a pod. ,
o) podieľa sa na spolupráci mesta so zahraničnými partnerskými mestami,
p) spracúva ročné štatistické výkazy:
   - pre Ministerstvo kultúry SR:
   - o knižnici,
   - o múzeu,
   - o periodikách,
   - o kultúrno – osvetovej činnosti,
   - o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry,
   - doplnenie záznamu periodík v mestskej knižnici pre univerzitnú knižnicu.
   - pre Slovenské národné múzeum :
   - o múzeu – rozšírená verzia.
q) zabezpečuje úlohy na úseku poskytovania informácii podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
r) zabezpečuje ohlasovaciu povinnosť ku konaniu verejnej hudobnej produkcie v zmysle platných právnych predpisov,
s) podieľa sa na príprave rozpočtu, sleduje jeho plnenie, podáva návrhy na úpravu rozpočtu v priebehu kalendárneho roka,
t) podľa potreby spolupracuje na príprave všeobecne záväzných nariadení súvisiacich s činnosťou,
u) spolupracuje s Komisiou pre školstvo, kultúru a šport pri MsZ,
v) zabezpečuje úlohy súvisiace s registratúrou a archiváciou na oddelení,
w) plní ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného.
 
15. 3 Mestská knižnica
a) zabezpečuje prevádzku a odborne vedie mestskú knižnicu, dohliada na dodržiavanie Štatútu mestskej knižnice,
b) vedie evidenciu čitateľov a návštevníkov knižnice,
c) vedie prírastkové zoznamy knižných jednotiek, zoznamy vyradených kníh, zoznam hudobných CD, zoznam DVD,
d) zabezpečuje výpožičnú službu cez elektronický knižničný systém KIS MASK a pravidelne ho aktualizuje,
e) zabezpečuje služby pre verejnosť, napr. fotokopírovacie služby, faxovú službu, prístup na internet, tlač dokumentov z PC, laminovanie dokumentov, hrebeňovú väzbu, inzerciu, a pod. ,
f) pripravuje podklady pre finančné oddelenie k výberu poplatkov,
g) rozvíja rôzne formy práce s knihou a literatúrou pre deti, mládež a dospelých,
h) organizuje výchovno- vzdelávacie podujatia na väčšiu propagáciu svojej činnosti a zvýšenie záujmu o čítanie a o prácu s knihou,
i) organizuje zážitkové čítania,
j) poskytuje informácie a podklady k prácam žiakov a študentov, ktoré sa zaoberajú históriou mesta, mestského múzea, knižnice, kultúry v meste a regionálnych zvykov a remesiel.
 
15. 4 Mestské múzeum
a) zabezpečuje prevádzku a odborne vedie mestské múzeum,
b) udržiava a aktualizuje stále expozície – národopisnú a prírodovednú,
c) vedie odborné evidencie, zabezpečuje prvostupňovú a druhostupňovú evidenciu
d) exponátov,
e) vyhotovuje darovacie zmluvy a vedie evidenciu zmlúv,
f) vedie depozit múzea, vykonáva základné ošetrovanie exponátov,
g) zabezpečuje zápis exponátov do elektronickej evidencie exponátov
h) programu CEMUZ, modul 4G , súčasne vyhotovuje fotografie exponátov,
i) vedie evidenciu návštevníkov,
j) pripravuje podklady pre finančné oddelenie k výberu poplatkov,
k) organizuje výchovno- vzdelávacie podujatia, výstavy,
l) vykonáva lektorskú a sprievodcovskú činnosť.
 
15. 5 Mestský rozhlas
a) preberá a kontroluje text určený na zverejnenie v mestskom rozhlase,
b) zodpovedá za dodržanie termínov hlásenia,
c) vyhlasuje oznamy v pracovné dni a mimoriadne oznamy aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja,
d) pripravuje podklady pre finančné oddelenie k výberu poplatku.
 
15. 6 Mestská kronika
a) zabezpečuje pravidelné ročné spracovanie údajov o meste prostredníctvom mestského kronikára v mestskej kronike,
b) kroniku vedie v slovenskom jazyku ručne písanú technickým atramentom, kópiu v tlačenej a viazanej forme, na CD nosiči,
c) zabezpečuje mestského kronikára, eviduje jeho pracovnú činnosť,
d) vyhotovuje podklady k vyplateniu schválenej odmeny.
 
15. 7 Periodická a neperiodická tlač
a) zabezpečuje prípravu materiálu, prepis a grafickú úpravu, tlač a distribúciu periodika mesačník Rajčan a neperiodický Spravodajca mestského múzea,
b) zabezpečuje odovzdanie povinných výtlačkov zo zákona určeným inštitúciám,
c) aktívne sa podieľa na tvorbe článkov,
d) robí rozhovory a zabezpečuje prepis rozhovorov.
 
15. 8 Veľká zasadacia miestnosť
a) zabezpečuje výkon správy veľkej zasadacej miestnosti, ktorá zahŕňa evidenciu žiadostí o krátkodobý nájom, prideľovania priestorov žiadateľom,
b) vykonáva vyúčtovane nákladov spojených s krátkodobým nájmom nebytových priestorov,
c) koordinuje činnosti spojené s údržbou nebytových priestorov (upratovanie a pod. ),
 
15. 9 Správa kultúrneho domu
a) zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov kultúrneho domu spočívajúci v evidencii žiadostí o krátkodobý nájom, prideľovania nebytových priestorov žiadateľom,
b) vykonáva vyúčtovane nákladov spojených s krátkodobým nájmom nebytových priestorov,
c) koordinuje činnosti spojené s údržbou nebytových priestorov (upratovanie a pod. ) ,
d) koordinuje pracovnú činnosť upratovačky v kultúrnom dome na základe jej náplne, na základe požiadaviek občanov alebo rozpočtových organizácií po vzájomnej dohode,
e) zabezpečuje spracovanie dochádzkových podkladov upratovačky.
 
§ 16
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1. Systematizácia pracovných miest tvorí základnú pracovnú normu pre uzatváranie pracovných zmlúv zamestnancov mesta. Jednotlivé pracovné činnosti tvoria prílohu pracovných zmlúv jednotlivých zamestnancov a priamo vychádzajú z organizačného poriadku a zo systematizácie pracovných miest.
2. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom podpísania.
3. Vydaním tohto Organizačného poriadku sa ruší Organizačný poriadok MsÚ schválený dňa 30. septembra 2010.
4. Organizačná štruktúra Mestského úradu v Rajci tvorí prílohu č. 1 tohto organizačného poriadku.
 
Rajec, dňa: 3. 12. 2018
 
Ing. Ján Rybárik
primátor mesta v. r.
 
 Organizačná štruktúra orgánov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec; kliknutím na obrázok sa obrázok zobrazí vop väčom rozlíšení.
Organizačná štruktúra orgánov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
Pozn. kliknutím na obrázok sa obrázok zobrazí vo väčom rozlíšení.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa