Dokumenty; Všeobecne záväzne nariadenia; Tlačivá;

 
Územný plán mesta Rajec a Urabanistické štúdie ...viac informácií.
 
VZN Mesta Rajec o podmienkach podnikania na území Mesta Rajec ...viac informácií.
VZN Mesta Rajec o odpadoch ...viac informácií. 
VZN Mesta Rajec o ovzduší a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ...viac informácií.
VZN Mesta Rajec o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev ...viac informácií.
Prevádzkový poriadok mestského pohrebiska v Rajci ...viac informácií.
Prevádzkový poriadok evanjelického pohrebiska v Rajci ...viac informácií.
Smernica č. 1/2013 o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom - poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec ...viac informácií.
Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Rajec ...viac informácií.
 
Tlačivá MsÚ - odd. Výstavby a životného prostrestredia  
Referát výstavby
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v meste Rajec (word-súbor)
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie (word-súbor)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (word-súbor)
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie (word-súbor)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby pred jej dokončením (word-súbor)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (word-súbor)
Žiadosť o vydanie asanačného povolenia (word-súbor)
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia (word-súbor)
Ohlásenie drobnej stavby (word-súbor)
Ohlásenie stavebných úprav (word-súbor)
Ohlásenie udržiavacích prác (word-súbor)
Žiadosť - Záväzné stanovisko ku umiestneniu prevádzkarne (word-súbor)
Zrušenie prevádzkarne - oznámenie (word-súbor)
Žiadosť o prechodné uzavretie prevádzkarne (word-súbor)
Žiadosť o povolenie predajného času (word-súbor)
Žiadosť o zmenu predajného času (word-súbor)
Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (pdf-súbor)
Priznanie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia (pdf-súbor)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (pdf-súbor)
Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služieb a na predaj výrobkov na trhovisku, príležitostnom trhu, ambulantný predaj (pdf-súbor)
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (word-súbor)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti trvania Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka (word-súbor)
Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v Osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka (word-súbor)
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka (word-súbor)
Životné prostredie
Podnet na výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Rajec (word-súbor)
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/ drevín (word-súbor)
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (word-súbor)
Priznanie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia (pdf-súbor)
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf-súbor)
Prenájom nebytových priestorov v správe Mesta Rajec
Smernica o určovaní cien pre nájom nebytových priestorov.
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2013.
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2014.
Cena nebytových priestorov, pozemkov a cena za nájom hmotného majetku prepočítaná v závislosti od miery inflácie v roku 2015.
Dodatok č. 3 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.05.2013.
 
 
 
Žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov Malá zasadačka MsÚ (súbor pdf)
 
  

  

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa