Výzva na predkladanie ponúk

Obchodná verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva majetku mesta, a to nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Kľače

MESTO RAJEC, NÁMESTNIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575   Vyhlasuje   podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  … viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ Mudrochova, Rajec

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie:… viac informácii

Projekt výmeny vnútorného osvetlenia v budovách Mesta Rajec – financovanie v splátkach

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)   1. Predmet zákazky: Projekt výmeny vnútorného osvetlenia v budovách Mesta Rajec – financovanie v splátkach … viac informácii

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove Mestského úradu v Rajci

Podmienky obchodnej verejnej súťaže   Prenechanie nebytového priestoru do nájmu sa uskutočňuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec v znení neskorších dodatkov a v súlade s uznesením MZ v Rajci č. 20/2018 zo dňa 01.marca 2018.   Článok I. Identifikačné… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nájomný bytový dom/33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - Stavebné úpravy

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Nájomný bytový dom/33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - Stavebné úpravy Identifikácia verejného obstarávateľa Názov Mesto Rajec IČO 00321575   Zadávateľ nie je platca DPH Adresa Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, SK Kontaktná… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - nové osobné motorové vozidlo

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie:… viac informácii

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – lesnej pôdy v k.ú. Rajec

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHU / PONUKY Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575 vyhlasuje podľa ust. § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a, ods. 1, pís a/ v súčinnosti s ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - svetelnotechnické meranie

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU SLUŽBA   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Kontaktné miesto: Mestský… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - Inertný materiál pre zimnú údržbu

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - Archeologický výskum formou plošného odkryvu pri obnove národnej kultúrnej pamiatky – Dom meštiansky

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec   VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU - SLUŽBY   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Rajec IČO: 00321575 Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec Kontaktné miesto: Mestský úrad… viac informácii
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa