Výzvy na predkladanie ponúk

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Mestskej krytej tržnici v Rajci

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov  v Mestskej krytej tržnici v Rajci
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec, IČO: 00321575   Vyhlasuje v zmysle §9a, ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obchodnú verejnú súťaž na podávanie najv… viac informácii

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - nájom nebytového priestoru v Radnici v Rajci

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec Podmienky obchodnej verejnej súťaže     Mesto Rajec podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník, v zmysle Zásad hospodárenia a … viac informácii

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Nájom nebytových priestorov v Mestskej krytej tržnici

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Podmienky obchodnej verejnej súťaže       Mesto Rajec podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom… viac informácii

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemku v k. ú. Rajec

  Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec   Podmienky obchodnej verejnej súťaže   Mesto Rajec podľa ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta… viac informácii

Výzva s aktualizáciou na predloženie cenovej ponuky - Prekládková stanica odpadov Rajec-Šuja

Výzva s aktualizáciou na predloženie cenovej ponuky           Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo Príloha č. 4 - V… viac informácii

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Rajci - stavebné práce:   https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/516873 (odkaz na zverejnenú zákazku vo Vestníku verejného obstarávania)     viac informácii

Obchodno verejná súťaž na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov (garáží)

Obchodno verejná súťaž na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov (garáží)
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2,  015 22 Rajec, IČO: 00321575  vyhlasuje     v zmysle §9a, ods. 1 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na… viac informácii

Výzva na preloženie cenovej ponuky - Klientske centrum Rajec

MESTO RAJEC Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec Rajec, 22.12.2020   VÝZVA   na predloženie cenovej ponuky (v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá… viac informácii

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec

Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec                                                                         … viac informácii

Obchodná verejnú súťaž - KNC parcela č. 1316/18; KNC parcela č. 276/11

MESTO RAJEC, NÁMESTNIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575   podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje  … viac informácii
« späť 1 2 3 4 5 ďalej »
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa