MESTSKÁ POLÍCIA

  MESTSKÁ POLÍCIA
 
159 - TIESŇOVÉ VOLANIE
         Mesto Rajec zriadilo mestskú  políciu na základe uznesenia  mestského zastupiteľstva dňa 1.augusta 2003. Mestská polícia je poriadkový útvar mesta, pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane majetku obce, občanov, ochrane životného prostredia v meste a plnení  ďalších úloch vyplývajúcich zo zák. č. 564/91 Zb. O obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov, všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.
       Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP, ktorí sú zamestnancami mesta.  Príslušníci mestskej polície majú pri plnení úloh postavenie  verejného činiteľa. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého  na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

                                             Z histórie Mestskej polície - kedysi a dnes
         Pozorný obyvateľ si mohol všimnúť, že sa blíži 10. výročie založenia mestskej polície v Rajci. Túto história si však nemožno pripomínať „len“ desaťročím späť, čo by bol veľmi krátky časový úsek. Obdoba „mestskej polície“ má v Rajci omnoho hlbšie korene, spájajúce niekoľko storočí naspäť.
        Kedy presne vznikla obdoba dnešnej polície, nie je známe, avšak môžeme porovnať úlohy ktoré boli vykonávané vtedy a dnes. ... celý článok


Oznamy Mestskej polície... viac informácií
 
Mestskú políciu Rajec tvoria príslušníci:
Náčelník MsP:   Mgr. Adrian Begáň  
Príslušníci MsP:
  Mgr. Peter Šimkovič  
           Jozef Pekara  
    Bc. Maroš Koleda  
          Michal Liška  
            
       


Kontakt:
Adresa: Mestská polícia Rajec
  Námestie SNP 2/2
  015 22 Rajec
   
Telefón: 041/ 507 65 32;  0907 631 403
FAX: 041/ 542 22 24
email: mestska.policia@rajec.sk


Úradné hodiny:
Pondelok
      až  
   Piatok
  8:00 - 9:00   14:00-15:00


K vybaveniu parkovacieho povolenia sú potrebné tieto doklady:
pre občanov mesta Rajec:
- občiansky preukaz, technický preukaz
pre podnikateľov prevádzkujúcich činnosť na území mesta Rajec:
- občiansky preukaz, technický preukaz, záväzné stanovisko k umiestneniu prevádzky
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa