Autor: Miroslav Bros, 12.03.2012
Pozvánka - 15.03.2012
Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2012 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
  Program:
 1. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov.
   
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec