Autor: Miroslav Bros, 21.01.2012
Mesto Rajec 
Mesto Rajec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou.  
Mesto pri výkone samosprávy najmä:
- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
- zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
- rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
- usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
- utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
- plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
- vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
- zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
- organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
- zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
- vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
- vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku.
Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
Mesto Rajec môže pre zabezpečenie funkcií mesta a jeho obyvateľov zriaďovať mestské podniky, príspevkové a rozpočtové organizácie v súlade s potrebami mesta a platnou legislatívou. 
 
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec:
 
Základná škola, Lipová 2, Rajec 
Adresa: Lipová 2, 015 01 Rajec;  Telefón: 041 - 5422173; 5422521; 5422510  Fax: 041 - 5424833
 
Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec:
 
Základná umelecká škola Rajec 
Adresa: ul. 1. mája 412/1, 015 01 Rajec;  Telefón - Fax:  041 - 5422075
  Materská škola  - ul. Mudrochova    ... viac informácií
Adresa: ul. Mudrochova č. 930/10, 015 01 Rajec;  Telefón: 041 - 5422426;  email:  msmud@rajec.sk
  Materská škola - ul. Obrancov mieru   ... viac informácií
Adresa  ul. Obrancov mieru č. 400/51, 015 01 Rajec;  Telefón: 041 - 5422433;  email:  msom@rajec.sk
 
 
Zariadenia sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec:
 
Domov vďaky, Rajec
Adresa: Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01 Rajec;  Telefón: 041 - 5423726   Fax: 041 - 5422175
   
Štatút mesta Rajec