Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 12.9.2022

Autor: Zuzana Ščasná, 07.09.2022
Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci
 
Podľa rozdeľovníka

Vybavuje: Bahledová
Tel: 0907/904 547
Email: ivana.bahledova@rajec.sk
 
V Rajci, 07.09.2022
 

POZVÁNKA

 
    Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 12.09.2022 (pondelok) o 15,00 hod. so stretnutím v kancelárii č. 5 budovy MsÚ Rajec.
 
Program:

1. Maršo Miroslav a Maršová Anna - nájom pozemkov v k.ú. Rajec, parciel KNC č. 2150/11 a 2148/9 – pokračovanie v plnení uznesenia MZ
2. Bronček Miloš – žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Rajec – pokračovanie v plnení uznesenia MZ
3. Ing. Blažek Radomír a Ing. Blažeková Daša – zriadenie vecného bremena
4. Vaník Milan – zriadenie vecného bremena
5. Židek Miroslav a Žideková Anna – zriadenie vecného bremena
6. Macura Miroslav a Macurová Viera – predaj pozemku v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 294/2
7. JUDr. Vanák Andrej, PhD. – predaj pozemku v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 703/4
8. Návrh VZN o spôsobe a podmienkach prenechania nebytových priestorov Mestskej krytej tržnice do užívania tretím osobám
9. Rôzne
 
S pozdravom
 
Mgr. Róbert Augustín
predseda komisie
 
 
Rozdeľovník: Ing. Peter Pekara, Lumír Kardoš , JUDr. Anna Kecerová Veselá, Ján Kavec, Ing. Juraj Šimko, RNDr. Eva Stanková – členovia komisie