Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zámena pozemkov) - Ing. arch. Miloš Bronček

Autor: Zuzana Ščasná, 07.09.2022
Zverejnené: 7.9.2022