Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 12.9.2022

Autor: Zuzana Ščasná, 07.09.2022

MESTO RAJEC

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, JUDr. Anna Kecerová Veselá, členka FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Daša Bajzíková, členka FK, Ing. Andrea Kubačáková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

                                                                                                        

V Rajci,  07.09.2022

Pozvánka

 

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční 12.09.2022 (pondelok) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

1. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením

2. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2021 konsolidovaná  účtovná závierkapozostáva  z :

a) konsolidovanej súvahy účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2021

b) konsolidovaného výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2021

c) poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec

d) výročnej správy Mesta Rajec za rok 2021

e) výroku audítora

3. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2022

4. Správy o výchovno-vzdelávacích činnostiach škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec za školský rok 2021/2022.

5. Rôzne

 

JUDr. Bohuslav Gelatka v.r.

predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec