Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Autor: Zuzana Ščasná, 07.06.2022
Zverejnené: 7.6.2022