Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

Autor: Zuzana Ščasná, 06.06.2022
Zverejnené: 6.6.2022