Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec na školský rok 2022/2023

Autor: Zuzana Ščasná, 02.05.2022

Zápis a prijatie detí do Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec na školský rok 2022/2023

 

    Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a dotazníkom. Žiadosť spolu s dotazníkom je na webovom sídle www.rajec.sk. Ak ide od dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)

 

Spôsob podania žiadosti:

- poštou, mailom na adrese: msom@rajec.sk alebo osobne najneskôr do 31.5.2022

    Písomné rozhodnutie o prijatí, o prijatí na adaptačný pobyt, neprijatí dieťaťa do materskej  školy bude doručené rodičovi do 25.6.2022 osobne, prípadne poštou.


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné sa budú prednostne prijímať podľa trvalého bydliska (§ 59a zákona č. 245/2008 Z.z.),

- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.

 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať sa prijíma nasledovne:

- v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie zohľadňujeme deti v čase zápisu s trvalým pobytom v meste Rajec,

- zohľadňujeme deti, ktoré dovŕšia 3 roky najneskôr k 31.08. daného kalendárneho roka, pri voľných kapacitách v materskej škole,

- dieťa spĺňajúce základný stupeň hygienickej a  sociálnej samostatnosti (samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík nepoužíva ani na noc, samostatne použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),

- ak materskú školu navštevuje súrodenec dieťaťa,

- ak ide o deti zákonných zástupcov samoživiteľov.

 

Iné dôležité informácie v zmysle záväzných právnych predpisov:

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku spravidla od troch do  šiestich rokov s  poldennou alebo celodennou výchovou a vzdelávaním. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi vekovými osobitosťami detí.

 

V Rajci dňa 02.05 2022

Jana Demeterová,

riaditeľka MŠ