Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci dňa 14.9.2021

Autor: Zuzana Ščasná, 09.09.2021

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

 

Podľa rozdeľovníka

 

Vybavuje: Bahledová

Tel: 0907/904 547

Email: ivana.bahledova@rajec.sk

 

V Rajci, 08.09.2021

 

POZVÁNKA

 

    Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 14.9.2021 (utorok) o 15,00 hod. so stretnutím na MsÚ Rajec v malej zasadačke na 1. poschodí.
 
Program:
 1. CREATIVE SAN, s.r.o. - uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
 2. Špánik Matej - uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
 3. Stránsky Zdenék a Stránska Milena - uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
 4. Maršo Miroslav - odkúpenie pozemku v k.ú. Rajec, parcely KNC č. 2150/11 a 2148/9
 5. Černák Peter a Černáková Zuzana - odkúpenie pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 2148/8
 6. Smieško Róbert - odkúpenie pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1822/17
 7. Verejná obchodná súťaž - predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1104/72Fabana Ján - predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNE č. 3731
 8. GTIS charging SK s.r.o. - predbežný súhlas na vybudovanie verejne prístupných nabíjacích staníc a na prenájom parkovacích miest
 9. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
 10. Fabana Ján - predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNE č. 373111.
 11. Baránková Elena - predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNE č. 3731
 12. Rôzne

 

    S pozdravom

 

Mgr. Róbert Augustín

predseda komisie

Rozdeľovník:

 1. Ing. Peter Pekara - člen komisie
 2. Lumír Kardoš - člen komisie
 3. JUDr. Anna Kecerová Veselá - člen komisie
 4. Ján Kavec - člen komisie
 5. Ing. Juraj Šimko - člen komisie
 6. RNDr. Eva Stanková - člen komisie