Prevod majetku Mesta Rajec

Autor: Zuzana Ščasná, 08.06.2021
Prevod majetku mesta sa riadi Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Rajec zo dňa 25.3.2021.