Návrh dodatku č. 2 k VZN Dodatku č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Autor: Zuzana Ščasná, 09.02.2021
Návrh
 
Dodatku č. 2
 
k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Rajci v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní tohto dodatku:
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 2/2020 sa mení nasledovne:
           
          v § 2 ods. 6) písm. b) sa znenie „ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo prerušená prevádzka materskej školy bola zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku“ nahrádza znením „ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo prerušená prevádzka materskej školy bola zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku len za dni, kedy dieťa materskú školu navštevovalo“.

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 2/2020 sa dopĺňa nasledovne:

            v § 3 sa dopĺňa ods. 5), ktorý znie:

„Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených na činnosť školského klubu detí zákonný zástupca neuhrádza za žiaka, ak bola prerušená prevádzka v škole, ktorá bola zapríčinená zriaďovateľom  alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku len za dni, kedy žiak zariadenie navštevoval“.
 
            v § 6 sa dopĺňa ods. 4), ktorý znie:
 
Dodatok č. 2  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 25.2.2021 uznesením č. ............./2021 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom vyvesenia.
 
Ing. Milan L i p k a  v.r.
                                                                                                  primátor mesta