Zverejnenie zámeru prenechania majetku obce do nájmu - 9.2.2021 (J. Smieško)

Autor: Zuzana Ščasná, 09.02.2021
M E S T O R A J E C
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenechania majetku mesta do nájmu, a to:

nebytový priestor č. P 02 – sklad o výmere 16,14 m2 v suteréne Kultúrneho domu súp. č. 412 na Ul. 1. mája v Rajci, evidovaný na LV č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že Jozef Smieško je členom hudobnej skupiny „Rytmus z Rajeckej doliny“, ktorá sa aktívne podieľa na rôznych kultúrnych podujatiach a tiež slúži pre potreby občanov pri rôznych spoločenských podujatiach ako sú svadby, jubileá, či iné akcie. Jozef Smieško má predmetný priestor v nájme od 1.1.2019 na účel skladovania hudobných nástrojov a aparatúry. Tento účel využitia ostane zachovaný.

Poznámka:
Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa a nájom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 110/2020 dňa 03.12.2020.
Návrh na prenájom bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 25.02.2021.
Doba zverejnenia: 09.02.2021 – 26.02.2021.
Spôsob zverejnenia: webové sídlo Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.

V Rajci, dňa 09.02.2021

Ing. Milan Lipka
primátor mesta