Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 15.2.2021

Autor: Zuzana Ščasná, 09.02.2021
MESTO RAJEC
Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

 
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:
JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK
 
V Rajci, 8.2.2021
 
P  o  z  v  á  n  k a
 
 
    Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na  jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  15.2.2021 (pondelok) od 10.00 do 18.00 hod. formou e-mailovej komunikácie na adrese ivana.zbynovcova@rajec.sk s nasledovným programom :  
 
1. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením 39, 40, 45, 46, 47/2020

2. Rozpočtové opatrenie o zmene rozpočtu oznámením 1, 2, 3, 4, 6/2021

3. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2021

4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

5. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 7/2021

6. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2020 o určení príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec

7. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

8. Návrh Zásad poskytovania jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa

9. Žiadosť o vydanie súhlasu k zariadeniu Elokovaného pracoviska, Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Nová cesta 361, Bobrov do siete škôl a školských zariadení k 1.9.2021

10. Rôzne
-     Smieško Jozef - prenechanie nebytového priestoru v Kultúrnom dome do nájmu - 2. kolo
-     Kollárová Jozefína - RAJKA - prenechanie nebytového priestoru v Kultúrnom dome do nájmu
-     Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" na základe Výzvy č. 2020/001 pre projekt s názvom „Mesto Rajec - rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová".
    Zabezpečenie spolufinancovania projektu s názvom „Mesto Rajec - rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová",
-  Návrh na vystúpenie z členstva v Združení „REGIÓN BESKYDY".
 
 
JUDr. Bohuslav Gelatka v.r.
predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec