VZN Mesta Rajec - rok 2021

Autor: Zuzana Ščasná, 04.12.2020
 
Dodatok č. 2 k VZN mesta Rajec č. 2/2020 o určení výšky príspevku o spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.pdf (125 kB)
Dodatok č. 1 k VZN mesta Rajec č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021.pdf (368 kB)
Dodatok č. 1 k VZN mesta Rajec č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.pdf (189 kB)
Dodatok č. 2 k VZN mesta Rajec č. 7/2020 o určení výžšky finančného prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec.pdf (171 kB)
VZN Mesta Rajec č. 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Rajec (súčasťou je 6 príloh dotknutých bytových domov).pdf (410 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.pdf (221 kB)
Dodatok č. 1 k VZN č.3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.pdf (151 kB)
Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.pdf (193 kB)
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec.pdf (172 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.pdf (613 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.pdf (424 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.pdf (382 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 7/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - Trhový poriadok.pdf (617 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 8/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf (503 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 9/2021 o dani za ubytovanie.pdf (460 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 10/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022.pdf (398 kB)
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec.pdf (474 kB)