Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri MZ v Rajci - 16.9.2020

Autor: Zuzana Ščasná, 16.09.2020

Mesto Rajec

Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22

 

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

 

                                                                                                         V Rajci, 11.09.2020

 

P  o  z  v  á  n  k a

 

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na

jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  16.09.2020 (streda) o 16.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom :  

 

  1.   Rozpočtové opatrenie o zmene  rozpočtu oznámením č. 23
  2.   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec

           Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy,  

           Obrancov mieru 400/51, Rajec

           Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy,

          Lipová 2, Rajec

          Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej

          školy, 1. mája 412/1, Rajec

    3.   Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na

          čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti

          Mesta Rajec

    4.   Delegovanie člena za zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ

    5.   Založenie mestského podniku Technické služby mesta Rajec s.r.o.

    6.   Rôzne

- Smatanová Emília, Lukáš Čerňanský – žiadosť o ukončenie nájmu pozemku
- Gašpárek Daniel – usporiadanie užívacích práv k pozemkom
 - Smiešková Anna, MUDr. – kúpa nebytových priestorov v budove Polikliniky v Rajci
- Tabaček Ladislav – žiadosť o nájom pozemkov pod garážou
- CREATIVE SAN s.r.o. – zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – projekt s názvom „Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej inteligencie

 

 

 

                                                               JUDr Bohuslav Gelatka v.r.

                                                                             predseda Finančnej komisie pri MZ-Rajec