Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Rajec

Autor: Zuzana Ščasná, 19.08.2020
 MESTO RAJEC

MESTSKY URAD RAJEC, NÁMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC

 

  

                                                                                                    Občanom,

                                                                                                    fyzickým a právnickým osobám

 

č. 66/2020/OVS-3485                                                                  v Rajci dňa 13.8.2020

 


 VEC: Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN Mesta Rajec

 

    Mesto Rajec, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v žnem neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Mesta Rajec ( ďalej aj len ÚPN Mesta Rajec ) obstarávaním Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN Mesta Rajec.

   V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona predkladá Mesto Rajec Návrh Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN Mesta Rajec na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta www.rajec.info a na Mestskom úrade v Rajci v dňoch pondelok v čase od 8°° hod. do 15°° hod., v utorok a štvrtok od 8°° hod. do 1100 hod., v stredu od 8°° hod. do 16°° hod. a v piatok od 8°° hod. do 1400 hod. po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

    V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN Mesta Rajec na adresu Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

 
 
Ing. Milan Lipka, v. r.
primátor mesta