Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 13.08.2020

Autor: Blanka Porubčanská, 07.08.2020

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

 mestského zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

 

Návrh programu:

1.  Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

2.  LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja - schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene pri stavbe plynovej prípojky spoločnosti – 2. kolo

3.  KLUCHO, s.r.o., Jozef Klucho - kúpa pozemku za predajňou

4.  Gašpárek - výpožička pozemku pri Športovej hale

5.  Macko Jakub - kúpa pozemkov pri radových garážach na Športovej ulici

6.  Kudlová Helena – odpredaj spoluvlastníckeho podielu v budove Polikliniky v Rajci

7.  Smiešková Anna, MUDr. – kúpa nebytových priestorov v budove Polikliniky v Rajci

8.  Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr. – odkúpenie pozemku na Športovej ulici

9.  BD Hollého č. 179 - predaj elektrickej NN prípojky - pokračovanie v uznesení MZ č. 43/2020

10. Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej inteligencie

11. Rozpočtové opatrenie o zmene  rozpočtu oznámením

12. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2019:

a)      konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2019

b)      konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec

k 31.12.2019

c)      Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Rajec

d)      Výročná správa Mesta Rajec za rok 2019

e)      Správa audítora

13. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

14. Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

15. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2020

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2020

16. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 21/2020

     Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu           Mesta Rajec na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 21/2020

17. Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení 18. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec

19. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 14.mája 2020 do 13.augusta 2020

20. Interpelácie

21. Diskusia

22. Rôzne  

 

                                                                                                Ing. Milan Lipka

                                                                                                primátora mesta