MŽP SR - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I

Autor: Miroslav Bros, 29.04.2020
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
 
Vec
Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I v rozsahu celého dobývacieho priestoru - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
 
Navrhovateľ, Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO 36 777 391, doručil dňa 13.03.2020 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I v rozsahu celého dobývacieho priestoru“ (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov.
 
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je pokračovanie v plánovanej ťažbe stavebného kameňa v rozsahu určeného dobývacieho priestoru Veľká Čierna 1. Celkový nárast rozlohy predstavuje 4,6 ha. V rámci zisťovacieho konania bude príslušný orgán rozhodovať o tom či sa daná zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
 
MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomuje známych účastníkov konania, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie
MŽP SR ako príslušný orgán zasiela podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov dotknutej obci oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení, a povoľujúcemu orgánu, a dotknutému orgánu prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/banska-cinnost-dolomitov-pre-lozisko-dolomitov-lom-velka-cierna-i-v-ro
 
MŽP SR žiada zabezpečiť sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
 
Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru